PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY HOLYDAYS Czech Airlines, a.s.

1 VŠEOBECNĚ

1.1 DEFINICE

1.2 ROZSAH PŮSOBNOSTI

2 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKYPRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ

2.1 LETENKA

2.2 PŘERUŠENÍ CESTY

2.3 JÍZDNÉ

2.4 ZAJIŠTĚNÍ MÍSTA

2.5 POVINNOSTI CESTUJÍCÍCH PŘI LETECKÉ DOPRAVĚ

2.6 POVINNOSTI DOPRAVCE PŘI LETECKÉ DOPRAVĚ

2.7 ODMÍTNUTÍ A VYLOUČENÍ OSOB Z DOPRAVY

2.8 PODMÍNĚNÉ PŘIJETÍ K DOPRAVĚ

2.9 ZAVAZADLA

2.10 LETOVÝ ŘÁD

2.11 VRÁCENÍ JÍZDNÉHO

2.12 CESTOVNÍ NÁLEŽITOSTI

3 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A ODPOVĚDNOST LETECKÉHO DOPRAVCE

3.1 ODPOVĚDNOST DOPRAVCE

3.2 ZPŮSOB A LHŮTY REKLAMACÍ

3.3 PLATNOST A ÚČINNOST


PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

1 VŠEOBECNĚ

1.1 DEFINICE

AGENT – osoba nebo organizace schválená dopravcem pro prodej letecké dopravy jiným osobám

CESTOVNÍ KANCELÁŘ – podnikatel, který je oprávněn prodávat zájezdy nebo jiná osoba, pro niž dopravce zajišťuje leteckou přepravu na základě smlouvy

LETECKÉ DOPRAVNÉ (JÍZDNÉ) - částka uvedená v letence jako cena za leteckou dopravu cestujícího

MÍSTO ODLETU – letiště, na kterém v souladu s letenkou začíná letecká doprava cestujících a přeprava zavazadel

MÍSTO URČENÍ – letiště, na kterém v souladu s letenkou končí letecká doprava cestujících a přeprava zavazadel

LETENKA – cestovní a zavazadlový lístek, vystavený dopravcem nebo jeho agentem cestujícímu, podle kterého se provádí doprava cestujícího a přeprava jeho zavazadel

MEZINÁRODNÍ LETECKÁ DOPRAVA – letecká doprava, při níž místo odletu a místo určení (bez ohledu na transfer nebo zpoždění během dopravy) jsou v různých státech, nebo v tomtéž státě s dohodnutou zastávkou v jiném státě

VNITROSTÁTNÍ LETECKÁ DOPRAVA – letecká doprava, při níž místo odletu a místo určení (bez ohledu na transfer nebo zpoždění během dopravy) jsou v tomtéž státě.

MONTREALSKÁ ÚMLUVA - Úmluva o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě, podepsaná v Montrealu dne 28. 5. 1999

NEDOPROVÁZENÉ DÍTĚ – dítě ve věku od 5 do 11 let včetně (do 12. narozenin), které není doprovázeno osobou starší 15 let; jako nedoprovázené dítě může být přepraveno i dítě ve věku od 12 do 17 let včetně (do 18. narozenin)

NEPRAVIDELNÁ DOPRAVA – letecká doprava prováděná mimo letový řád

NEPRAVIDELNOSTI V OSOBNÍ DOPRAVĚ – nedodržení letového řádu

NEZAPSANÉ ZAVAZADLO (KABINOVÉ) – zavazadlo, které si cestující může vzít s sebou do kabiny letadla a po celou dobu cesty se o ně sám stará (viz část 2.9, bod 3)

PODEZŘELÝ DOKLAD – doklad, který je ztracen, pohřešován, odcizen, padělán, jeví známky nekvalifikovaného zásahu nebo je zakoupen přes internet podezřelou transakcí

ZÁJEZD – kombinace služeb cestovního ruchu, jejíž součástí je i letecká doprava a je cestovní kanceláří prodávána za souhrnnou cenu

PODMÍNKY PŘEPRAVNÍ SMLOUVY – podmínky, za kterých se uskutečňuje letecká doprava cestujících a přeprava zavazadel v souladu s Leteckým přepravním řádem

POPLATEK Z PROHLÁŠENÉ HODNOTY – poplatek vycházející z celkové hodnoty zavazadla prohlášené cestujícím před odletem

POZEMNÍ DOPRAVA – je doprava cestujících a přeprava zavazadel mezi městskou výpravnou leteckého dopravce a letištěm místa odletu, nebo doprava cestujících autobusem, vlakem nebo vozem taxi v případě řešení nepravidelnosti letecké dopravy

PRAVIDELNÁ DOPRAVA – letecká doprava prováděná podle letového řádu

PROHLÁŠENÁ HODNOTA – prohlášená hodnota zavazadla (včetně jeho obsahu), která představuje vyšší hodnotu, než je limit odpovědnosti dopravce

PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS ODLETU – čas, kdy se předpokládá odlet letadla podle letového řádu

PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PŘÍLETU – čas, kdy je očekáván přílet letadla na letiště podle letového řádu

PŘERUŠENÍ LETU – ukončení letu v bodě mezipřistání nebo v kterémkoliv bodě po trati

PŘESPOČETNÉ ZAVAZADLO – zavazadlo, které svojí hmotností přesahuje povolenou volnou hmotnost zavazadla, popř. povolené rozměry

REZERVACE (KNIHOVÁNÍ) - zajištění místa v letadle pro cestujícího, zavazadla nebo přepravní kapacity pro přespočetná zavazadla na příslušné lince

SDR (SPECIAL DRAWING RIGHT) – měnová jednotka definovaná Mezinárodním měnovým fondem

ŠKODY NA ZAVAZADLE / POŠKOZENÍ ZAVAZADLA – změna stavu zavazadla vlivem fyzických nebo chemických zásahů, které částečně zavazadlo znehodnocují

ZNIČENÍ ZAVAZADLA – změna stavu zavazadla následkem fyzických nebo chemických zásahů, kdy je zavazadlo zcela znehodnoceno

NEÚPLNÉ ZAVAZADLO – změna stavu zavazadla, kdy do místa určení dojde pouze část zavazadla

ZAPSANÉ ZAVAZADLO – zavazadlo, které je po dobu letu uloženo v zavazadlovém prostoru letadla a je zapsáno v letence cestujícího

JÍZDNÉ – dopravné, které je poskytováno podle určitých pravidel a podmínek stanovených dopravcem

1.2 ROZSAH PŮSOBNOSTI

1) Obecná ustanovení

Přepravní podmínky pro cestující a zavazadla v letecké dopravě (dále jen „Podmínky“) se vztahují na veškerou pravidelnou a nepravidelnou vnitrostátní a mezinárodní dopravu cestujících a zavazadel, kterou provádějí HOLIDAYS Czech Airlines, a.s., (dále jen „dopravce“), včetně služeb s touto dopravou a přepravou souvisejících. V případě nepravidelné dopravy cestujících a zavazadel má dopravce právo některá ustanovení těchto Podmínek aplikovat odlišně.
Přepravní podmínky se řídí českým právem, není-li jeho aplikace vyloučena závaznými ustanoveními jiného práva.
Pokud se na dopravě cestujícího podílí cizí dopravce, platí na lince provozované cizím dopravcem odlišné přepravní podmínky.

2) Přeprava zdarma

Jde-li o přepravu prováděnou zdarma, má dopravce právo vyloučit zcela nebo zčásti platnost těchto Podmínek.

2 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ

2.1 LETENKA

1) Obecná ustanovení

Dopravce nepřijme k dopravě osobu, která nemá platnou letenku. Letenka je nepřenosná. Cestující musí na požádání dopravce nebo jiných oprávněných orgánů předložit letenku a odevzdat příslušné letové kupony dopravci. Letové kupony musí být použity v pořadí uvedeném na kuponu letenky pro cestujícího. Cestující musí mít u sebe po celou dobu cesty letenku se všemi letovými kupony, které ještě neodevzdal dopravci nebo potvrzení dopravce, nahrazující tento kupon. V případě použití tzv. elektronické letenky platí zvláštní postupy dopravce. V případě, že je doprava pro cestujícího realizována v rámci zájezdu, může být letenka nahrazena jiným dokladem odsouhlaseným dopravcem a cestovní kanceláří.

2) Závadnost letenky

Dopravce má právo odmítnout cestujícího v případě, že:

a) předložená letenka je poškozená,

b) údaje v letence jsou měněny jinou osobou než dopravcem nebo schváleným prodejním zástupcem,

c) letenka je předložena bez platného kuponu pro cestujícího,

d) se jedná o podezřelý doklad (letenka je uvedena v databázi podezřelých dokladů),

e) cestovní kancelář neuhradila dopravci zájezd, v rámci něhož je doprava zajišťována.

3) Platnost letenky

Letenka opravňuje cestujícího k dopravě z letiště místa odletu na letiště místa určení podle směru cesty a tarifu uvedeného v letence. Letenka platí 1 rok ode dne nastoupení prvního úseku cesty, nebo jestliže nebyl použit ani jeden z letových kuponů, 1 rok ode dne vystavení letenky. Podmínky zakoupeného jízdného mohou omezit dobu použitelnosti letenky v letecké dopravě.

Každý letový kupon opravňuje k dopravě v den a pro let, na který bylo zajištěno místo. Byla-li vydána letenka bez data letu, může být pro cestujícího zajištěno místo jen podle prostorových možností letadla na požadovaném letu. Nemůže-li dopravce zajistit cestujícímu dříve potvrzené místo v letadle nebo dojde-li k odložení letu v době platnosti letenky, prodlouží se platnost letenky do doby, kdy dopravce bude moci uskutečnit dopravu.

4) Ztráta nebo odcizení letenky

V případě, kdy cestující zjistí, že letenku ztratil nebo mu byla odcizena, může mu být náhradou za ztracenou nebo odcizenou letenku vystaven duplikát původního dokladu. V takovém případě je cestující povinen uhradit dopravci náklady spojené s vystavením duplikátu a dále se písemně zaručit, že uhradí dopravci případné škody a ztráty, které by mohly vzniknout zneužitím původního ztraceného dokladu.

2.2 PŘERUŠENÍ CESTY

Přerušení cesty je možné pouze tehdy, umožňují-li to podmínky příslušného tarifu. Přerušení cesty musí být vyznačeno v letence.

2.3 JÍZDNÉ

1) Obecná ustanovení

Pro dopravu, na kterou se vztahují tyto Podmínky, jsou závazné sazby jízdného vyhlášené dopravcem jako platné v den zaplacení letenky. Jestliže mezi dvěma místy nebylo uveřejněno jízdné, použije se kombinované jízdné.

Letenka vystavená za příslušné jízdné může být použita pouze za podmínek stanovených pro toto jízdné. Jakákoliv změna směrování nebo data odletu případně výměna celé letenky může znamenat změnu jízdného

2) Placení jízdného

Jízdné se platí hotovostně či bezhotovostně v měně přijímané dopravcem v souladu s devizovými předpisy příslušné země. Jestliže se jízdné platí v jiné měně, než ve které je publikováno, provede se přepočet podle směnného kurzu používaného dopravcem. V případě zájezdu nebo přepravy organizované cestovní kanceláří je jízdné hrazeno cestovní kanceláří dopravci. Teprve po této úhradě vzniká cestujícímu nárok na zajištění přepravy.

3) Ostatní taxy a poplatky

Cestující je povinen kromě jízdného zaplatit taxy a poplatky související s leteckou dopravou. V případě jakékoliv změny výše tax a poplatků v době mezi vystavením letenky a začátkem cesty, bude příslušný rozdíl dodatečně vybrán nebo vrácen. V případě zájezdu nebo přepravy organizované cestovní kanceláří jsou veškeré taxy a poplatky hrazeny cestovní kanceláří dopravci. Teprve po této úhradě vzniká cestujícímu nárok na zajištění přepravy.

2.4 ZAJIŠTĚNÍ MÍSTA

1) Obecná ustanovení

Cestující, který má letenku nebo letový kupon bez data letu, nebo který žádá změnu data letu, nemá právo na přednostní zajištění místa.

2) Podmínky pro zajištění místa

Dopravce provede zajištění místa na konkrétní let bezplatně. Zajištění místa je nezávazné, dokud dopravce nevystaví platnou letenku. Dopravce má právo zrušit zajištěné místo bez předchozího oznámení, nezakoupí-li si cestující na zajištěné místo letenku do doby stanovené dopravcem nebo si do této doby nenechá do letenky zapsat údaje o zajištěném místě.

3) Přidělování míst v letadle

Dopravce nemůže z bezpečnostních nebo provozních důvodů zajistit, že bude cestujícímu přiděleno v letadle požadované místo. Nedostaví-li se cestující k odbavení do stanovené doby nebo nemá-li potřebné doklady nebo není-li způsobilý vykonat let, má dopravce právo zrušit zajištěné místo.

4) Změna nebo zrušení rezervace místa

Pokud cestující nevyužije svou rezervaci místa na prvním úseku cesty a bez oznámení dopravci nenastoupí cestu na dohodnutém letu, může být cestujícímu zrušena rezervace místa i na ostatních letech (včetně zpátečního letu) uvedených v letence nebo na itineráři elektronické letenky. Pro změnu nebo zrušení rezervace musí cestující kontaktovat prodejní kancelář agenta nebo kontaktní místo dopravce.

5) Zrušení místa

Za nepoužití nebo zrušení pevně zajištěného místa může být vybírán stornovací poplatek stanovený podmínkami použitého jízdného.

2.5 POVINNOSTI CESTUJÍCÍCH PŘI LETECKÉ DOPRAVĚ

1) Cestující je povinen před zakoupením letenky a před nástupem do letadla na vyzvání pracovníka dopravce nebo státních orgánů prokázat svoji totožnost a předložit příslušné cestovní doklady, případně zodpovědět otázky bezpečnostního charakteru, nebo poskytnout oprávněným státním orgánům požadované osobní údaje. Na základě vládního nařízení může být od dopravce požadováno poskytnutí údajů o cestujících nebo zpřístupnění těchto údajů.

2) Při koupi letenky je cestující povinen informovat dopravce nebo cestovní kancelář o svých zdravotních potížích, které by mohly zkomplikovat jeho dopravu nebo negativně ovlivnit průběh letu.

3) Cestující je povinen podrobit se bezpečnostní kontrole včetně svých zapsaných a nezapsaných zavazadel. Z bezpečnostních důvodů nesmí být předměty nebo látky nebezpečné povahy umístěny v zapsaném (odbaveném) ani nezapsaném (kabinovém) zavazadle, viz část 2.9 Zavazadla, bod 1).

4) Cenné nebo křehké předměty nesmí cestující přepravovat v zapsaném zavazadle, viz část 2.9, bod 2).

5) Cestující je povinen zachovávat opatrnost přiměřenou povaze leteckého provozu a dbát pokynů dopravce zejména při:

  • odbavování, shromažďování a pohybu v prostorách pro cestující,
  • nastupování a vystupování z letadla,
  • ukládání oděvů a nezapsaných (kabinových) zavazadel v letadle.

 

6) Cestující je povinen zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost letecké dopravy, rušit nebo obtěžovat ostatní cestující nebo být příčinou jejich stížností, bránit řádnému výkonu povinností pracovníků dopravce, poškodit majetek dopravce nebo cestujících, zdržet se nadměrného požívání alkoholu na palubě letadla.

7) Cestující je dále povinen: dostavit se k odbavení a ke splnění všech požadovaných formalit a odbavovacích procedur dostatečně včas, nejpozději však do doby stanovené dopravcem, na výzvu pracovníka dopravce nebo na pokyn světelným panelem se při vzletu a přistání, případně během letu, připoutat bezpečnostními pásy, na požádání pracovníka dopravce si přesednout na určené sedadlo, je-li to z provozních nebo bezpečnostních důvodů nutné, dodržovat zákaz kouření na palubách všech letadel.

Porušení zákazu může být trestáno pokutou až do výše 100.000 Kč, za letu nepoužívat dopravcem stanovená osobní elektronická zařízení a přístroje, které svým provozem mohou negativně ovlivnit funkce a provoz elektronických přístrojů a zařízení letadla. Porušení tohoto zákazu může být trestáno pokutou až do výše 100.000 Kč, při poškození jeho zdraví za letu podrobit se nezbytné první pomoci, sdělit posádce požadované osobní a zdravotní údaje a podrobit se následnému lékařskému vyšetření, uhradit dopravci všechny náklady za ztráty a škody, které mu cestující způsobil nebo zapříčinil svým nepřiměřeným jednáním (např. poškození interiéru letadla, ilegální přeprava nebezpečných zvířat či věcí, mimořádné přistání letadla apod.), za letu bezpodmínečně se podřídit pokynům velitele (kapitána) letadla a palubního personálu, podrobit se předepsané bezpečnostní osobní prohlídce prováděné orgány státní správy nebo pověřenými organizacemi, přizpůsobit svůj oděv a zevnějšek tak, aby odpovídal standardu letecké dopravy.

2.6 POVINNOSTI DOPRAVCE PŘI LETECKÉ DOPRAVĚ

1) Dopravce je povinen zajistit, aby cestující byli seznámeni s umístěním a způsobem použití: bezpečnostních pásů, nouzových východů a zařízení, určených pro společné použití, záchranných vest a kyslíkových přístrojů, jestliže jsou tyto prostředky pro použití cestujícími předepsány, jiných nouzových zařízení, určených pro individuální použití.

2) Cestující musí být seznámen se zákazem kouření a používání elektronických přístrojů na palubě letadla, jehož porušení může být trestáno pokutou až do výše 100.000,- Kč.

3) V případě potřeby je dopravce povinen poučit cestující o nouzových postupech vhodných pro danou situaci.

4) Dopravce je povinen zajistit možnost upoutání cestujících bezpečnostními pásy při vzletu, přistání, turbulenci a kdykoliv na výzvu velitele (kapitána) letadla a poučit cestujícího o ukládání jeho věcí v letadle.

2.7 ODMÍTNUTÍ A VYLOUČENÍ OSOB Z DOPRAVY

1) Obecná ustanovení

Dopravce může odmítnout dopravu cestujícího:

a) vyžadují-li to předpisy dopravce o provádění letů,

b) dojde-li ze strany cestujícího k porušení předpisů platných v zemi odletu, příletu nebo přeletu,

c) je-li cestující stižen přenosnou nemocí, která podléhá povinnému hlášení, trpí závažnou nemocí, jejíž náhlé projevy by mohly negativně ohrozit bezpečnost cestujících a letu, nebo nemůže-li se cestující pro svůj tělesný nebo duševní stav starat sám o sebe a nemá s sebou doprovod, který mu potřebnou péči poskytne,

d) porušuje-li svým chováním bezpečnost dopravy nebo veřejný pořádek nebo není-li vhodně oblečen,

e) dojde-li k porušení kterékoliv z povinností, které jsou uvedeny v části 2.5, zejména s ohledem na bezpečnost letecké dopravy.

2) Nárok cestujícího na odškodnění

Cestujícímu, který byl odmítnut nebo vyloučen z dopravy podle písmene a) předchozího ustanovení, se jako náhrada za neprovedenou dopravu buď vrátí jízdné nebo jeho poměrná část připadající na neproletěný úsek letu nebo se mu nabídne náhradní doprava jiným letadlem nebo jiným druhem dopravy.

2.8 PODMÍNĚNÉ PŘIJETÍ K DOPRAVĚ

1) Podmíněné přijetí k dopravě

Doprava cestujícího, jemuž by vzhledem k jeho tělesnému nebo duševnímu stavu či věku hrozilo při letecké dopravě nebezpečí újmy na zdraví nebo jiná škoda, se provádí s podmínkou, že dopravce neodpovídá za případné zranění, onemocnění či jinou újmu na zdraví včetně úmrtí cestujícího a za škodu na věcech, které má cestující u sebe, došlo-li by k takové újmě nebo škodě v souvislosti nebo následkem dopravy.

Dopravce má právo z bezpečnostních důvodů odmítnout dopravu tělesně či duševně postiženého cestujícího bez doprovodu. Nemocný cestující musí mít při nákupu letenky na předepsaném formuláři potvrzení ošetřujícího lékaře, že je schopen letecké dopravy.

V případě náhlého úmrtí cestujícího za letu budou jeho pozůstatky vyloženy z letadla na nejbližším letišti a protokolárně předány kompetentním místním orgánům k dalšímu šetření a objednání náhradní dopravy.

2) Doprava cestujících s omezenou pohyblivostí

Cestující s omezenou pohyblivostí jsou cestující, jejichž aktuální zdravotní či fyzický stav vyžaduje zvláštní péči ze strany leteckého dopravce. Rozsah péče během cesty závisí na bezpečnostních předpisech v letecké dopravě, vybavení letadel dopravce a na místních podmínkách příslušného letiště. Nevidomí cestující či ostatní cestující, kteří jsou závislí na doprovodu psa, musí mít potvrzení o výcviku psa pro službu postiženým lidem, požadované cestovní doklady a dále je doporučen náhubek pro psa pro použití v případě nutnosti. Doprovodný pes musí být v postroji na vodítku a je přepravován na palubě letadla zdarma.

3) Doprava těhotných žen

Těhotné ženy nejsou považovány za cestující, kteří jsou přepravováni za zvláštních zdravotních podmínek. Při dopravě těhotných žen do konce 34. týdne těhotenství, při vícečetném těhotenství do konce 28. týdne, které jsou bez zdravotních komplikací, není potvrzení ošetřujícího lékaře vyžadováno. Pokud má těhotná žena v době do 34. týdne těhotenství zdravotní problémy, při vícečetném těhotenství do 28. týdne, nebo předchozí těhotenství bylo vícečetné nebo jsou očekávány komplikace u porodu, je nutné předložit na předepsaném formuláři potvrzení ošetřujícího lékaře, že těhotná žena může absolvovat leteckou dopravu. Při dopravě těhotných žen od konce 34. týdne těhotenství, u vícečetného těhotenství od konce 28. týdne těhotenství, je vždy nutné předložit na předepsaném formuláři lékařské potvrzení, doprava je na vlastní riziko ženy a dítěte a letecký dopravce se zříká jakékoliv odpovědnosti. Dopravce má právo odmítnout dopravu těhotné ženy.

4) Doprava nedoprovázených dětí

Dopravu nedoprovázeného dítěte, resp. péči o nedoprovázené dítě, je nutno vyžádat již při rezervaci místa. Dopravce potvrdí souhlas s dopravou dítěte dle svých kapacitních možností. Dítě ve věku od 5 do 11 let včetně (do 12. narozenin) může cestovat samo pouze za předpokladu, že na letiště odletu je doprovázeno dospělou osobou. Dopravce musí mít od rodičů nebo zákonného opatrovníka písemné prohlášení na předepsaném formuláři, že jiná dospělá osoba bude dítě očekávat na letišti příletu. Formuláře jsou k dispozici v prodejních kancelářích dopravce, případně na webové stránce dopravce (www.holidayscsa.cz). Nedoprovázené dítě musí mít všechny požadované cestovní doklady. Doprava nedoprovázených dětí je zpoplatněna dodatečným poplatkem a může být na vyžádání zajištěna i pro děti ve věku od 12 do 17 let včetně (do 18. narozenin).

Dopravce může požadovat, aby věk dítěte byl věrohodně prokázán.

5) Doprava dětí ve věku do 2 let

Dospělý cestující může na linkách provozovaných dopravcem cestovat s maximálně 2 dětmi ve věku do 2 let. Druhé dítě musí mít rezervaci místa a vlastní autosedačku certifikovanou pro použití v letecké dopravě.

6) Podrobnější podmínky dopravy výše uvedených kategorií cestujících sdělí prodejní kanceláře dopravce nebo prodejní kancelář cestovní kanceláře / agenta.

2.9 ZAVAZADLA

1) Obecná ustanovení

Zavazadla se přepravují jako zapsaná (odbavená) a nezapsaná (kabinová). Cestující má právo na bezplatnou přepravu zavazadel podle dalších ustanovení těchto Podmínek.

Dopravce má právo přesvědčit se o rozměrech a hmotnosti každého přepravovaného zavazadla před odletem nebo kdykoliv během cesty. Dopravce je oprávněn nepřijmout k přepravě zavazadlo, jež nesplňuje podmínky stanovené těmito Podmínkami.

Cestující je povinen při odbavení na odbavovací přepážce předložit dopravci veškerá svá zavadla k provedení kontroly rozměrů a váhy, a to i v případě, že k letu se odbavil jiným způsobem než na odbavovací přepážce na letišti. Nezapsaná (kabinová) zavazadla splňující předepsané limity budou viditelně označena lístkem Approved Cabin Baggage. Pakliže cestující svá zavazadla na odbavovací přepážce nepředloží k označení, resp. nebudou jako povolená označena, budou přijata k přepravě pouze jako zavazadla zapsaná, a to za poplatek dle sazebníku poplatků. Pakliže zavazadlo nebude příslušně označeno, není možno přepravit ho jako zavazadlo nezapsané. Cestující ho může předat k přepravě pouze jako zavazadlo zapsané dle podmínek a po uhrazení poplatku pro zapsaná zavazadla.

Poplatky stanovené v čl. 2.9 mohou být vybrány, s ohledem na technické možnosti, kdykoliv během přepravy. V případě zakoupení letenky u agenta nebo v cestovní kanceláři (resp. v rámci zájezdu), lze poplatek uhradit rovněž u agenta nebo v cestovní kanceláři. Aktuální sazebník poplatků je k dispozici na webových stránkách dopravce, v cestovní kanceláři, v kanceláři agenta a u pracovníků odbavení na letištích. Platbu za zavazadla je možné provést kreditní kartou na odbavovacích přepážkách popřípadě i v hotovosti na inkasních místech určených handlingovou společností.

Sazba pro výběr poplatku je stanovena vždy s ohledem na místo platby.

Uhrazená platba je nevratná, a to i v případě, že na cestě zpět bude zjištěná nadváha nižší či žádná.

Podle platných mezinárodních předpisů nesmí mít cestující z bezpečnostních důvodů u sebe zbraně, střelivo, nože, hračky odpovídající skutečným útočným zbraním (např. pistole, granáty) a všechny další předměty bodné a sečné povahy. Tyto předměty musí být uloženy pouze v zapsaném zavazadle nebo musí být odbaveny jako zvláštní druh zapsaného zavazadla. Cestující bere na vědomí, že dopravce není odpovědný za předměty zadržené dopravcem či jinými osobami z bezpečnostních důvodů.

2) Zapsaná zavazadla

Jeden kus zapsaného zavazadla nesmí nikdy přesáhnout hmotnost 32 kilogramů a součet všech tří rozměrů každého jednoho kusu zavazadla nesmí přesáhnout 203 cm (délka + šířka + hloubka). Zavazadla, která nesplňují podmínky uvedené v předchozí větě budou přijata k přepravě pouze po předchozím souhlasu dopravce. Jako zapsaná zavazadla se přijímají k přepravě dobře uzavřené a uzamčené kufry nebo jiná pevná uzavíratelná zavazadla. Se souhlasem dopravce mohou být převzaty k přepravě též jiné předměty.

Za přepravu zvláštního druhu zavazadla (viz bod 4) níže) může být vybírán poplatek dle sazebníku poplatků, který je cestující povinen zaplatit již při koupi letenky v prodejní kanceláři dopravce, cestovní kanceláři nebo v prodejní kanceláři agenta, případně na letišti před začátkem přepravy.

Za zavazadla, která cestující odevzdá dopravci k přepravě (zapsaná zavazadla), je cestujícímu jako potvrzení o převzetí vydán útržek zavazadlové přívěsky, který je cestující povinen uschovat pro případnou reklamaci.

Jako zapsaná zavazadla lze též přepravovat ve vhodných obalech potraviny a malá živá zvířata (viz bod 4) dle vnitřních předpisů dopravce. Každé zavazadlo před přijetím k přepravě musí být opatřeno vně i uvnitř jmenovkou se jménem cestujícího a jeho kontaktní adresou v místě pobytu (např. název a adresa hotelu, adresa trvalého pobytu apod.). Jméno uvedené na jmenovce musí souhlasit se jménem v letence a v cestovním dokladu. Zavazadla, včetně zavazadel s uzávěrem na zip, musí být uzamčena, aby během přepravy nedošlo k jejich otevření. Dopravce neodpovídá za zavazadlo, které nebylo ihned po příletu vyzvednuto. Zapsaná zavazadla se přepravují v nákladovém prostoru letadla a přepraví se zpravidla týmž letadlem jako cestující. Není-li taková přeprava možná, uskuteční se nejbližším možným spojením.

Přepravu zavazadel a věcí, které by mohly ohrozit bezpečnost letu, osob nebo majetku a dále zavazadel a věcí, které by mohly být při letecké přepravě snadno poškozeny, nebo jejichž obal je nevyhovující, může dopravce odmítnout před odletem nebo kdykoliv během cesty.

Peníze, šeky, kreditní karty, obchodovatelné či cenné papíry nebo ostatní cennosti, obchodní či jiné osobní dokumenty, pasy či jiné osobní identifikační doklady, léky, klíče, mobilní telefony, dioptrické a sluneční brýle, šperky a předměty z drahých kovů, fotoaparáty, videokamery nebo jiné elektronické přístroje (včetně PC, notebooků a datových nosičů), umělecké a křehké předměty nebo zkazitelné zboží nesmí cestující přepravovat v zapsaném zavazadle.

Ekonomická cestovní třída Travel (Y)

V ekonomické cestovní třídě Travel má dospělý cestující nárok na bezplatnou přepravu jednoho (1) kusu zapsaného zavazadla, kde součet všech tří rozměrů zavazadla nepřesahuje 203 cm a hmotnost zavazadla nepřesahuje 15 kg.

Obchodní cestovní třída Comfort / Plus (J)

V obchodní cestovní třídě Comfort / Plus má dospělý cestující nárok na bezplatnou přepravu jednoho (1) kusu zapsaného zavazadla, kde součet všech tří rozměrů zavazadla nepřesahuje 203 cm a hmotnost zavazadla nepřesahuje 25 kg.

Dítě ve věku do 2 let, které nemá rezervaci vlastního sedadla, nemá nárok na bezplatnou přepravu zavazadla. Dítě ve věku do 2 let má nárok na bezplatnou přepravu složeného dětského kočárku, dětské postýlky, autosedačky pro děti – tyto předměty budou přepraveny v zavazadlovém prostoru letadla. Dítě ve věku od 2 let má nárok na přepravu zavazadel ve stejném rozsahu jako dospělý cestující.

Váhové limity stanovené pro cestující lze sloučit v rámci spolucestujících, jeden kus zapsaného zavazadla však nesmí přesáhnout hmotnost 32 kilogramů a součet všech tří rozměrů každého jednoho kusu zavazadla nesmí přesáhnout 203 cm (délka + šířka + hloubka).

Cenné, křehké či snadno rozbitné předměty (např. hudební nástroje, lustry apod.), které jsou zabalené v ochranném obalu, si cestující může vzít do kabiny pro cestující jako zavazadlo a přepravit na samostatné sedačce. Pro takové zavazadlo musí mít cestující předem potvrzené místo společně s místem pro cestujícího. Při rezervaci místa pro zavazadlo musí být oznámeny jeho rozměry a hmotnost. Pro bezpečnou přepravu v sedačce nesmí zavazadlo přesáhnout hmotnost 20 kg a rozměry nesmí přesáhnout šířku 42 cm, hloubku 41 cm a výšku 80 cm u všech typů letadel. Za přepravu zavazadla na sedačce bude vybrán poplatek ve výši použitelného tarifu pro dospělého cestujícího.

3) Nezapsaná (kabinová) zavazadla

Ekonomická třída Travel (Y)

Kabinové zavazadlo může mít maximální délku 55 cm, maximální šířku 45 cm a maximální hloubku 25 cm, včetně držadla, postranních kapes a koleček.

Hmotnost kabinového zavazadla nesmí přesáhnout 5kg.

Obchodní třída Comfort/ Plus (J)

Kabinové zavazadlo může mít maximální délku 55 cm, maximální šířku 45 cm a maximální hloubku 25 cm, včetně držadla, postranních kapes a koleček.

Kromě 1 kusu kabinového zavazadla může cestující na palubě letadla přepravovat 1 kus malého příručního zavazadla, které může mít maximální délku 40 cm, maximální šířku 30 cm a maximální hloubku 20 cm, včetně držadla a postranní kapsy (např. kabelka, kufřík nebo taška s přenosným počítačem). Celkový součet hmotností kabinového a příručního zavazadla nesmí přesáhnout 8 kg.

Všechny ostatní předměty musí být uloženy v kabinovém zavazadle

Na palubě letadla je také možné v obou přepravních třídách přepravovat:  Autosedačku pro dítě s potvrzenou rezervací místa. Autosedačka musí být certifikovaná pro použití v letadle. Pro bezpečné uchycení autosedačky k sedačce na palubě letadla nesmí spodní část autosedačky přesáhnout šířku 42 cm a hloubku 46 cm. Berle nebo zcela složitelný vozík, případně jiné ortopedické přístroje pro invalidní cestující. Invalidní vozík se z prostorových důvodů ukládá do nákladového prostoru letadla. Přeprava invalidního vozíku, berlí či ortopedického přístroje je zdarma.

Kabinové zavazadlo musí být na palubě letadla umístěno ve vyhrazených úložných prostorách nad hlavami cestujících nebo pod sedačkou před cestujícím.
Zavazadla překračující povolené rozměry nebo hmotnost nemohou být z bezpečnostních důvodů přepravena v kabině pro cestující. Taková zavazadla mohou být uložena a přepravena jako zapsaná v nákladovém prostoru letadla, pakliže splňují požadavky a omezení stanovené pro zapsaná zavazadla. Pakliže cestující nesouhlasí s přepravou takového zavazadla jako zapsaného, pak dopravce toto zavazadlo vyloučí z přepravy. Za dodatečné odbavení zavazadla mimo standardní odbavovací přepážku je vybírán poplatek dle sazebníku poplatků.

Pokud bude kabinové zavazadlo přepraveno v nákladovém prostoru, cestující odpovídá rovněž za obsah tohoto zavazadla, zejména je zodpovědný za úpravu obsahu zavazadla, tak aby splňovalo podmínky přepravy pro zapsané zavazadlo. Cestující si musí z takového zavazadla odebrat cenné a křehké předměty (např. léky, brýle, doklady totožnosti a jiné důležité dokumenty, peníze, mobilní telefon a jiné elektronické přístroje, šperky, atd.), jakož i ostatní věci, které není dovoleno přepravovat v zapsaném zavazadle.

4) Zvláštní druhy zavazadel

Pouze s předchozím souhlasem dopravce, za poplatek dle sazebníku poplatků dopravce a za podmínek jím stanovených lze přepravovat:

a) sportovní výstroj nebo jiné nestandardní nebo nadrozměrné zavazadlo;

b) živá zvířata pouze do těch míst, kam je to platnými předpisy povoleno;

Přeprava zvířat není poskytována dopravcem v rámci bezplatné přepravy zavazadel.

Přeprava zvířat je prováděna v kabině pro cestující (PETC) nebo jako zapsané zavazadlo v zavazadlovém prostoru letadla (AVIH) v dostatečně velké a pevné schráně s nepropustným dnem. V kabině pro cestující se mohou malá zvířata přepravovat ve schráně o maximálních rozměrech nepřesahujících délku 48 cm, šířku 32 cm a výšku 29 cm. Celková hmotnost schrány se zvířetem nesmí přesáhnout 8 kilogramů. Zdarma a bez schrány se kromě toho může přepravovat v kabině letadla slepecký pes, doprovází-li nevidomou, hluchou či jinak postiženou osobu a pes určený pro záchranu lidských životů. Tito psi musí být opatřeni postroji, náhubkem, vodítkem, potvrzením o výcviku a požadovanou dokumentací.

c) přeprava zbraní a střeliva;

Zbraně všeho druhu mohou být přijaty k letecké přepravě jen do těch míst, kam je to platnými předpisy povoleno. Musí být nenabité a umístěny pouze v nákladovém prostoru. Střelivo, které je svým charakterem výbušnina, patří mezi tzv. nebezpečný náklad a může být přepraveno pouze jako letecké zboží podle podmínek pro přepravu nebezpečného nákladu.

d) přeprava diplomatických zavazadel je povolena diplomatickým kurýrům v kabině pro cestující.

5) Přeprava zavazadel překračujících povolené limity

Přespočetná zavazadla budou přepravena podle kapacitních možností dopravce za poplatek dle sazebníku poplatků dopravce. Při přepravě zavazadel, která mají větší hmotnost, než je povolený limit, bude cestujícímu účtován poplatek dle sazebníku poplatků.

6) Prohlídka zavazadel

Dopravce se může v přítomnosti cestujícího přesvědčit o obsahu jeho zavazadel. Není-li cestující přítomen, je dopravce oprávněn za přítomnosti alespoň jednoho svědka, který není pracovníkem dopravce, otevřít zavazadlo cestujícího, má-li za to, že obsahuje předměty vyloučené z přepravy nebo jejichž přeprava vyžaduje zvláštní režim.

7) Zavazadla s prohlášenou hodnotou

Cestující má možnost nejpozději před předáním zavazadla dopravci prohlásit hodnotu zapsaného zavazadla vyšší, než je hodnota odpovědnosti leteckého dopravce, a zaplatit poplatek za vyšší prohlášenou hodnotu, nebo si může takové zavazadlo nechat pojistit u pojišťovny. Výši poplatku a způsob jeho úhrady sdělí dopravce cestujícímu na dožádání.

8) Výdej zapsaných zavazadel

a) Cestující je povinen vyzvednout si zavazadla ihned po příletu,

b) Vyzvednout zavazadlo může držitel zavazadlového lístku a útržku zavazadlové přívěsky, která byla k zavazadlu vystavena. Dopravce není povinen zjišťovat, je-li držitel zavazadlového lístku a útržku zavazadlové přívěsky oprávněn převzít zavazadlo a neodpovídá za ztrátu, škodu, či jiné výlohy, které by vznikly cestujícímu v této souvislosti,

c) Poškození zavazadla je nutno ohlásit při převzetí zavazadla, nejpozději však sedm (7) kalendářních dní od převzetí zavazadla, nevydání nebo ztrátu zavazadla, je nutno ohlásit ihned po příletu, a to dopravci, který je povinen o tom sepsat zápis. Jinak se předpokládá, že zavazadlo bylo vydáno v řádném stavu,

d) Při pozdějším ohlášení škody musí cestující prokázat příčinnou souvislost mezi ohlášenou škodou a příslušnou dopravou.

2.10 LETOVÝ ŘÁD

1) Letový řád

Dopravce vyvine maximální úsilí za účelem provedení dopravy cestujících a jejich zavazadel v souladu s letovým řádem platným v den letu.

Dopravce neodpovídá za chyby a opomenutí v letových řádech nebo jiných informacích poskytnutých zaměstnanci nebo agenty dopravce o datech a časech odletů či příletů a o provozu letadel, s výjimkou případů, kdy dopravce si je vědom, že jeho jednáním nebo opomenutím nastane pravděpodobně škoda.

2) Nepravidelnosti v letecké dopravě

Pokud je let zpožděn, zrušen, nebo pokud Dopravce není schopen zajistit předem potvrzené místo a cestující nemůže být dopraven do konečného místa určení, nebo zmešká návaznou linku s potvrzenou rezervací místa, je dopravce povinen v souladu s nařízením Evropského parlamentu číslo 261/2004 buď:

a) vrátit jízdné, pokud již cesta nemůže splnit svůj původní účel, nebo

b) dopravit cestujícího do konečného místa určení vyznačeného na letence vlastní linkou nebo linkou jiného leteckého dopravce nebo zajistit pro cestujícího pozemní dopravu.

Ve všech těchto případech má cestující s ohledem na dobu čekání právo na péči (občerstvení, případně ubytování v hotelu, dopravu mezi letištěm a hotelem a jiné služby).
Cestujícímu s potvrzenou rezervací, který nebyl přijat k dopravě z důvodu zrušení linky zaviněné dopravcem nebo z důvodu nedostatku míst v letadle, bude poskytnuta příslušná kompenzace.

2.11 VRÁCENÍ JÍZDNÉHO

1) Obecná ustanovení

Vrácení jízdného neboli refundace se řídí těmito přepravními podmínkami a tarifními podmínkami platnými pro příslušné jízdné v době zakoupení letenky. Refundace je prováděna pouze dopravcem, který vystavil letenku nebo agentem, který je k tomu oprávněn nebo cestovní kanceláří, která zájezd cestujícímu prodala (uzavřela s cestujícím cestovní smlouvu). Při vrácení jízdného bude dodržen způsob platby. Dopravce může požadovat, aby osoba, která žádá vrácení jízdného, podala písemnou žádost.
V případě, že dopravce nemůže splnit podmínky dopravy dle dopravní smlouvy nebo kdy cestující žádá změnu některé z podmínek dopravy, je letecký dopravce oprávněn poskytnout cestujícímu náhradu za nepoužitou letenku nebo její část. Vrácené jízdné bude vyplaceno oprávněné osobě jen tehdy, odevzdá-li dopravci letenku s nepoužitými letovými kupony, kuponem pro cestujícího, popř. i palubní vstupenku.

Dopravce poskytne náhradu buď osobě uvedené na letence, nebo osobě, která za tuto letenku zaplatila, a předloží o tom důkaz nebo agentovi, který prodej příslušné letenky zprostředkoval.

Refundace poskytnutá osobě, která předložila doklad o zaplacení a nevyužité letové kupóny ve smyslu výše uvedených ustanovení, je považována za řádnou refundaci a zprošťuje dopravce jakékoliv odpovědnosti či následných nároků na další refundace.

V případě, kdy je doprava zahrnuta do ceny zájezdu nebo se jedná o leteckou přepravu organizovanou cestovní kanceláří, je refundace poskytnuta dopravcem cestovní kanceláři, dle podmínek stanovených ve smlouvě mezi cestovní kanceláří a dopravcem. Cestujícímu je náhrada jízdného vrácena cestovní kanceláří dle podmínek smlouvy uzavřené mezi cestovní kanceláří a cestujícím. Refundace poskytnutá dopravcem cestovní kanceláři je považována za řádnou refundaci a zprošťuje dopravce jakékoliv odpovědnosti či následných nároků na další refundace.

2) Vrácení jízdného z důvodů nezaviněných cestujícím

Pokud cestující nemohl nastoupit cestu, na kterou měl zakoupenou letenku, z důvodů, které jsou na straně dopravce, dopravce vrátí cestujícímu jízdné bez ohledu na podmínky zakoupeného jízdného.

3) Vrácení jízdného na žádost cestujícího

Pokud cestující požádá po zakoupení letenky o vrácení jízdného z jiných důvodů než uvedených v bodě 2) tohoto paragrafu, dopravce provede vrácení jízdného v souladu s těmito přepravními podmínkami a tarifními podmínkami platnými pro příslušné jízdné v době zakoupení letenky.

4) Vrácení jízdného při ztrátě nebo odcizení letenky

Pokud dojde ke ztrátě přepravního dokladu, může dopravce na základě písemné žádosti ve lhůtě 2 měsíců od podání této žádosti:  vrátit jízdné za ztracený doklad nebo náhradní doklad (duplikát), případně jízdné za nově zakoupenou letenku, pokud byly dodrženy všechny podmínky jízdného, vystavit náhradní doklad.

Vrácené jízdné bude sníženo o příslušné poplatky.

Při ztrátě nebo odcizení letenky může dopravce na základě potvrzení o ztrátě dokladu provést refundaci sníženou o příslušné poplatky za následujících podmínek:

a) v případě, že ztracená letenka nebo její část nebyla použita, dříve refundována nebo vystavena jako náhradní doklad,

b) osoba, které je refundace poskytována, podepíše dopravci prohlášení, že mu zaplatí refundovanou částku, pokud bude letenka nebo její část využita jinou osobou nebo jiné osobě refundována.

5) Lhůta k podání žádosti

Žádost o vrácení jízdného za ztracený, nepoužitý nebo částečně použitý doklad je nutno předložit nejpozději do 30 dnů po skončení platnosti dokladu.

6) Právo odmítnout refundaci

Dopravce může odmítnout refundaci:

a) po skončení platnosti dokladu a uplynutí lhůty k podání žádosti,

b) pokud zpáteční letenka byla podmínkou povolení vstupu do země,

c) pokud je doklad uveden v databázi podezřelých dokladů.

7) Měna

Při vrácení jízdného se postupuje podle platných předpisů země, v níž byla letenka zakoupena nebo kde dochází k vrácení jízdného. Proto se jízdné vrátí ve měně, ve které bylo zaplaceno nebo je-li to v souladu s platnými devizovými předpisy, v měně země, kde se jízdné vrací.

2.12 CESTOVNÍ NÁLEŽITOSTI

1) Cestovní pasy, víza a ostatní doklady

a) cestující je povinen opatřit si veškeré doklady a splnit všechny podmínky požadované úřady země odletu, tranzitu, transferu nebo příletu (např. podmínky pro vstup do země, případně výstup ze země),

b) dopravce neodpovídá za škody nebo výdaje, které cestujícímu vzniknou tím, že nedodržel uvedené povinnosti,

c) dopravce je oprávněn provést kontrolu veškerých cestovních dokladů a náležitostí.

2) Odmítnutí vstupu do země a vyhoštění

Cestující je povinen uhradit platné jízdné, jestliže je dopravci rozhodnutím příslušného orgánu uloženo vrátit cestujícího do místa jeho původního odletu nebo kamkoliv jinam. Dopravce může použít k úhradě takového jízdného dosud nepoužité dopravní doklady. Jízdné vybírané za dopravu do místa, kde byl vstup do země odmítnut nebo kde došlo k vyhoštění cestujícího, dopravce zpět nevrací.

3) Úhrada nákladů dopravce

Cestující je povinen na požádání uhradit dopravci veškeré náklady vzniklé tím, že nesplnil předepsané administrativní cestovní náležitosti požadované v zemi odletu, tranzitu, transferu nebo příletu.

4) Celní prohlídka

Cestující je povinen být přítomen prohlídce zapsaných nebo nezapsaných zavazadel, kterou provádějí celní nebo jiné orgány. Dopravce není odpovědný za jakoukoliv škodu či ztrátu, která vznikla cestujícímu nesplněním této podmínky.

3 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A ODPOVĚDNOST LETECKÉHO DOPRAVCE

3.1 ODPOVĚDNOST DOPRAVCE

1) Všeobecně

a) Odpovědnost leteckého dopravce se v mezinárodní letecké dopravě řídí Úmluvou o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě ze dne 28. května 1999 (tzv. Montrealskou úmluvou) a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2027/97, ve znění nařízení č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, které vychází z Montrealské úmluvy a vztahuje se jak na mezinárodní, tak na vnitrostátní leteckou dopravu.

b) Dopravce odpovídá do výše skutečné škody, nejvýše však do limitu omezujícího jeho odpovědnost. Dopravce neodpovídá za nepřímou či následnou škodu ani za ušlý zisk.

c) Omezení odpovědnosti dopravce se vztahuje na všechny zaměstnance, agenty i zástupce dopravce.

2) Odpovědnost dopravce za škodu při dopravě cestujících a jejich zavazadel

a) V případě smrti nebo zranění cestujícího z důvodu nehody nemá dopravce žádný finanční limit odpovědnosti. Při odškodném do výše 113.100 SDR (přibližně 125.000 EUR nebo odpovídající částka v místní měně) nebude dopravce vznášet námitky proti vzniklým prokázaným nárokům na odškodnění. Na část požadavku na odškodné převyšující 113.100 SDR si dopravce vyhrazuje veškeré možnosti obrany a právo prokázat, že se nejednalo o nedbalost nebo jiné zavinění na straně dopravce.

b) V případě smrti nebo zranění cestujícího poskytne dopravce oprávněné osobě zálohu v minimální výši 16.000 SDR (přibližně 17.500 EUR nebo odpovídající částka v místní měně) na pokrytí bezprostředních finančních potřeb. Záloha bude poskytnuta do 15 dnů od určení osoby oprávněné k odškodnění. Zálohová platba neznamená přiznání odpovědnosti dopravce a v případě následných plateb je považována za součást celkového odškodného. Zálohová platba se nevrací dopravci, pokud ovšem dopravce neprokáže, že škoda byla způsobena nedbalostí, opomenutím či jiným nesprávným jednáním cestujícího, ke kterému se platba vztahuje, nebo pokud zálohovou platbu dostala osoba, která k tomu dle platných zákonů není oprávněná.

c) V případě zpoždění při přepravě cestujícího odpovídá dopravce za škodu až do výše 4.694 SDR (přibližně 5.200 EUR nebo odpovídající částka v místní měně) kromě případů, kdy dopravce učinil veškerá přiměřená opatření, aby ke škodě nedošlo, nebo kdy nebylo možné taková opatření učinit.

d) V případě zpoždění při přepravě zapsaných zavazadel odpovídá dopravce za škodu až do výše 1.131 SDR (přibližně 1.250 EUR nebo odpovídající částka v místní měně) kromě případů, kdy dopravce učinil veškerá přiměřená opatření, aby ke škodě nedošlo, nebo kdy nebylo možné taková opatření učinit

e) V případě zničení, ztráty nebo poškození zapsaných nebo nezapsaných zavazadel odpovídá dopravce za škodu až do výše 1.131 SDR (přibližně 1.250 EUR nebo odpovídající částka v místní měně) kromě případů běžného opotřebení a případů, kdy je zavazadlo cestujícího před začátkem cesty již poškozené nebo vadné.

f) Výše uvedený limit odpovědnosti za zavazadla do výše 1.131 SDR se vztahuje na zapsaná i nezapsaná zavazadla dohromady s ohledem na předložené účty.

3) Omezení odpovědnosti dopravce za škodu

a) Dopravce je odpovědný pouze za škody způsobené na vlastní lince. Dopravce, jenž vystavil letenku či odbavil zavazadla na linku jiného dopravce, vystupuje pouze jako jeho agent. Cestující má právo uplatňovat své nároky, v případě zapsaných zavazadel, vůči prvému nebo poslednímu dopravci.

b) Dopravce není odpovědný za poškození zavazadla cestujícího, které bylo způsobeno obsahem zavazadla.

c) Dopravce není odpovědný za škody na nezapsaných zavazadlech a jiných věcech, které jsou v osobním opatrování cestujícího, ledaže by škoda byla způsobena jeho zaviněním nebo cestující ztratil možnost o své zavazadlo pečovat. Byla-li však škoda způsobena spoluzaviněním cestujícího, odpovídá cestující a dopravce poměrně podle své účasti na způsobení škody.

d) Dopravce není odpovědný za jakoukoliv škodu, ztrátu nebo poškození, které byly způsobeny přírodními vlivy, smrtí zvířat nebo jednáním zvířat jako je kousání, kopání, probodnutí nebo dušení, nebo vadnou schránou pro zvíře či neschopností zvířete vyrovnat se po psychické stránce s odlišnými podmínkami letecké přepravy.

e) V případě, že je přepravován cestující, jehož věk či duševní nebo tělesný stav je takový, že mu může způsobit nějaké nebezpečí nebo riziko, neodpovídá dopravce za žádné nemoci, zranění nebo nezpůsobilost, invaliditu či smrt, jež lze přisoudit takovému stavu či za zhoršení takového stavu.

3.2 ZPŮSOB A LHŮTY REKLAMACÍ

1) Škodu na zdraví, nezapsaných zavazadlech a jiném osobním majetku je cestující povinen ihned ohlásit dopravci, který o tom sepíše zápis. Při pozdějším ohlášení škody musí cestující prokázat příčinnou souvislost mezi ohlášenou škodou a příslušnou dopravou. Při vážných zraněních je dopravce povinen hlášení učinit sám.

2) Poškození zapsaného zavazadla musí cestující nahlásit reklamovat u dopravce ihned po příletu, nejpozději však písemně do 7 dnů ode dne vydání zavazadla cestujícímu. Ztrátu zapsaného zavazadla musí cestující reklamovat u dopravce ihned po příletu. Nároky z odpovědnosti za zpoždění zavazadla je třeba uplatnit písemně do 21 dnů ode dne, kdy zavazadlo bylo vydáno.

3) Nárok na náhradu škody v případě mezinárodní přepravy zaniká po uplynutí 2 let ode dne příletu do místa určení nebo ode dne, kdy letadlo mělo přiletět, nebo 2 roky od ukončení přepravy. Nárok na náhradu škody v případě vnitrostátní přepravy zaniká po uplynutí 6 měsíců ode dne příletu do místa určení nebo ode dne, kdy letadlo mělo přiletět, nebo 6 měsíců od ukončení přepravy.

3.3 PLATNOST A ÚČINNOST

Tyto „Přepravní podmínky pro cestující a zavazadla v letecké dopravě“ nabývají platnosti dne 2. 5. 2012 a účinnosti dne 15. 5. 2012, jsou vydány v elektronické podobě a mohou být vytištěny na žádost cestujícího k nahlédnutí ve všech kancelářích dopravce, agentů a cestovních kanceláří. Dopravce je oprávněn Podmínky jednostranně měnit, tyto změny jsou platné a účinné okamžikem umístění na webové stránky Dopravce.

Znění těchto přepravních podmínek je vyhotoveno v českém jazyce. V případě sporu nebo nejasností při výkladu znění v ostatních jazycích je vždy rozhodující znění v českém jazyce.

HOLIDAYS Czech Airlines, a.s.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Na vaši cestu se může vztahovat Montrealská nebo Varšavská úmluva. Tyto úmluvy upravují a mohou omezit odpovědnost leteckých dopravců za smrt nebo zranění, za ztrátu nebo poškození zavazadel a za zpoždění.

Toto upozornění je vyžadováno Nařízením Evropského Společenství číslo 889/2002.

Uvedené upozornění nemůže být použito jako podklad pro nárok na kompenzaci a ani neinterpretuje ustanovení Nařízení nebo Montrealské úmluvy.

Pokud cestujete i s jinými než EU dopravci, měli byste je kontaktovat ohledně informací o jejich limitech odpovědnosti.

Odpovědnost leteckého dopravce za cestující a jejich zavazadla

Toto upozornění shrnuje pravidla odpovědnosti používaná leteckými dopravci Společenství, jak je požaduje legislativa Společenství a Montrealská úmluva.

Odškodné v případě smrti nebo zranění

Neexistují žádné finanční limity odpovědnosti v případě smrti nebo zranění cestujícího. Při odškodném do výše 113.100 SDR (přibližně 125.000 EUR) nemůže letecký dopravce vznášet námitky proti vzniklým nárokům na odškodnění. Nad tuto částku se může letecký dopravce bránit tím, že prokáže, že se nejednalo o nedbalost nebo jiné zavinění.

Zálohy

V případě smrti nebo zranění cestujícího musí letecký dopravce poskytnout zálohu na pokrytí bezprostředních finančních potřeb do 15 dnů od určení osoby oprávněné k odškodnění. V případě smrti nesmí být tato záloha nižší než 16.000 SDR (přibližně 17.500 EUR).

Zpoždění při přepravě cestujících

V případě zpoždění při přepravě cestujících odpovídá letecký dopravce za škodu kromě případů, kdy byla učiněna všechna přiměřená opatření pro předejití škodě, nebo nebylo možné taková opatření učinit. Pro odpovědnost za zpoždění při přepravě cestujících je stanoven limit 4.694 SDR (přibližně 5.200 EUR).

Zpoždění při přepravě zavazadel

V případě zpoždění při přepravě zavazadel odpovídá letecký dopravce za škodu kromě případů, kdy byla učiněna všechna přiměřená opatření pro předejití škodě, nebo nebylo možné taková opatření učinit. Pro odpovědnost za zpoždění při přepravě zavazadel je stanoven limit 1.131 SDR (přibližně 1.250 EUR).

Zničení, ztráta nebo poškození zavazadel

Letecký dopravce odpovídá za zničení, ztrátu nebo poškození zavazadel do výše 1.131 SDR (přibližně 1.250 EUR). Pokud jde o odbavená zavazadla, dopravce odpovídá i bez zavinění s výjimkou případů, kdy je zavazadlo vadné. Pokud jde o neodbavená zavazadla, dopravce odpovídá pouze za zavinění.

Vyšší limity odpovědnosti za zavazadla

Cestující může využít výhody vyššího limitu odpovědnosti za zavazadla, pokud nejpozději při odbavení učiní zvláštní prohlášení a zaplatí příplatek.

Stížnosti na zavazadla

Je-li zavazadlo poškozeno, zpožděno, ztraceno nebo zničeno, musí cestující co nejdříve podat písemnou stížnost leteckému dopravci. V případě poškození odbaveného zavazadla musí cestující podat písemnou stížnost do 7 dnů a v případě zpoždění do 21 dnů, v obou případech ode dne, kdy bylo zavazadlo cestujícímu předáno.

Odpovědnost dopravců uzavírajících smlouvu a skutečných dopravců

Pokud letecký dopravce, který skutečně provádí let, není totožný s leteckým dopravcem uzavírajícím smlouvu, má cestující právo podat stížnost nebo vznést nárok na náhradu škody vůči kterémukoli z nich. Pokud je název nebo kód leteckého dopravce vyznačen na letence, je tento letecký dopravce dopravcem, s nímž byla uzavřena smlouva.

Lhůta pro podání žaloby

Jakákoli soudní žaloba na náhradu škody musí být podána do dvou let ode dne příletu letadla, nebo ode dne, kdy mělo letadlo přiletět.

Právní základ uvedených pravidel

Právním základem pro výše popsaná pravidla je Montrealská úmluva ze dne 28. května 1999, která je ve Společenství prováděna nařízením (ES) č. 2027/97, ve znění nařízení (ES) č. 889/2002, a vnitrostátními právními a správními předpisy členských států.

 

×