Obchodní podmínky Cestovní kanceláře Marted s.r.o. pro smlouvy o zájezdu

Obchodní podmínky Cestovní kanceláře Marted s.r.o. pro smlouvy o zájezdu

 1. Vznik smluvního vztahu, cena zájezdu, platební podmínky a podmínky realizace zájezdu
  • Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy o zájezdu (dále jen „Smlouva“), kterou jako pořadatel uzavírá Cestovní kancelář Marted s.r.o., sídlem Náměstí Svobody 1274, 739 61 Třinec, IČ 26820323, zaps. v OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25798.
  • Smluvní vztah mezi pořadatelem zájezdu Cestovní kanceláří Marted s.r.o. (dále jen „CK Marted“) a zákazníkem vzniká na základě sepsané Smlouvy, která je zákazníkem podepsaná a CK Marted potvrzená. Smlouva je zároveň potvrzením o zájezdu.
  • Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou potvrdí CK Marted ve Smlouvě. CK Marted má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. Zákazník zaplatí zálohu ve výši 50 % z ceny zájezdu při sepsání Smlouvy, nejpozději však do tří dnů po sepsání Smlouvy. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 21 dnů před zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit 100 % celkové ceny zájezdu při sepsání Smlouvy. Doplatek celkové ceny zájezdu, která s ním byla sjednána ve Smlouvě, musí zákazník uhradit nejpozději 21 dnů před zahájením čerpání služeb dohodnutých ve Smlouvě. Při placení fakturou nebo převodem z účtu se termínem zaplacení rozumí termín, kdy je na běžný účet CK Marted připsána požadovaná částka.
  • Realizace zájezdu je podmíněna dosažením minimálního počtu 32 zákazníků u autobusových zájezdů a u leteckých zájezdů dosažením minimálního počtu 20 zákazníků. CK Marted je povinna informovat písemně zákazníka o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků nejpozději 21 dní před stanoveným datem poskytnutí první služby.
  • Zákazník může oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba, která splňuje stejné podmínky jako zákazník. Při změně knihování termínu zájezdu nebo destinace apod. je účtován manipulační poplatek 100 Kč za každou osobu uvedenou ve Smlouvě, a to v případě, že byla provedena před 60. dnem nastoupení na zájezd, v případě kratším se účtují poplatky podle bodu 6 těchto obchodních podmínek. U zájezdů s odletem z letiště Katowice je možná změna jména za poplatek 4000 Kč a to v případě, že byla provedena před 60. dnem nastoupení na zájezd, v případě kratším se účtují poplatky podle bodu 6 těchto obchodních podmínek, minimálně však 4000 Kč. U zájezdů mimo Evropu změna jména cestujícího není možná.
 2. Zvýšení ceny zájezdu
  • CK Marted je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu, jestliže je zároveň přesně stanoven způsob výpočtu zvýšení ceny. Cena zájezdu uvedená ve Smlouvě však nesmí být jednostranně zvýšena během 20 dnů před zahájením zájezdu. Cenu lze podle této úpravy zvýšit jen v případě, že dojde ke zvýšení:
   1. ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot v případě, že dojde ke zvýšení cen pohonných hmot o 10 % oproti průměrné ceně v roce 2017. V tomto případě u zájezdů s autobusovou dopravou za každé zvýšení o 1 % nad 10 % oproti průměrné ceně za rok 2017, bude navýšení činit 100 Kč.
   2. plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou nedílnou součástí ceny zájezdu. V tomto případě se cena zvýší rozdílem mezi původní cenou a novou cenou. O této skutečnosti bude CK Marted zákazníka informovat a předloží mu oficiální zprávu o navýšení přístavních či letištních poplatků.
   3. směnného kurzu konvertibilních měn vůči české koruně použitého pro stanovení ceny zájezdu, tj. ke dni 24. 11. 2017, a to o více než 10 %, pokud k této změně dojde do jednadvacátého dne před zahájením zájezdu. Cena zájezdu se zvýší o tolik procent o kolik procent došlo k zvýšení směnného kurzu konvertibilních měn ke kurzu české koruny.
   4. palivového poplatku. U zájezdů s leteckou dopravou je základní palivový poplatek zahrnutý v ceně zájezdu a bude zachován při průměrné měsíční ceně ropy IPE Brent Crude Oil až do výše 70 USD / barel. Při průměrné měsíční ceně ropy IPE Brent Crude Oil nad 70 USD / barel se palivové příplatky budou doplácet podle tabulky na str. č. 2 v katalogu CK Marted na rok 2018.
  • Zvýšení ceny musí být zákazníkovi oznámeno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu, jinak CK Marted nevznikne právo na zaplacení rozdílu v ceně zájezdu.
 3. Povinnosti cestovní kanceláře při uzavření Smlouvy
  • CK Marted předkládá zákazníkovi návrh Smlouvy a po jeho vyplnění obdrží každá ze smluvních stran po jednom exempláři se stejnou platností. Zákazník svým podpisem pod Smlouvou stvrzuje, že dále převzal katalog CK Marted, který obsahuje bližší údaje o zájezdu.
  • CK Marted je povinna nejpozději do 7 dnů/* před zahájením zájezdu poskytnout zákazníkovi písemně další podrobné informace o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou jí známy, pokud nejsou obsaženy již v Smlouvě nebo v katalogu, který byl zákazníkovi předán, zejména:
   1. upřesnění údajů, které se týkají dalších plateb za služby, jejichž cena není zahrnuta v ceně zájezdu, údaje k ubytování, dopravě, stravování
   2. podrobnosti o možnosti kontaktu s nezletilou osobou nebo zástupcem cestovní kanceláře v místě pobytu nezletilé osoby, jde-li o zájezd, jehož účastníkem je nezletilá osoba
   3. jméno, adresa a telefonní číslo osoby, na kterou se zákazník v nesnázích v průběhu zájezdu může obrátit o pomoc, zejména místního zástupce CK Marted, a adresu a telefonní číslo zastupitelského úřadu
   4. informace o možnosti uzavřít pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od Smlouvy, pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu
    /* je-li Smlouva uzavřena v době kratší než 7 dnů před zahájením zájezdu, musí cestovní kancelář své povinnosti a – d) splnit již při uzavření Smlouvy.
 4. Změna podmínek Smlouvy
  1. ze strany cestovní kanceláře:
   • Je-li CK Marted nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky Smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu Smlouvy. Pokud navrhovaná změna Smlouvy vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena.
   • Navrhne-li CK Marted změnu Smlouvy podle předchozího odstavce, má zákazník právo se rozhodnout, zda bude se změnou Smlouvy souhlasit nebo zda od Smlouvy odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě určené CK Marted, která nesmí být kratší než 5 dnů od doručení návrhu na změnu Smlouvy zákazníkovi, od Smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí.
   • CK Marted je oprávněna provést účelné programové změny, zejména z důvodů organizačních či klimatických (např.: jiná časová posloupnost navštívených míst, změna trasy z časových důvodů). Tyto programové změny činí CK Marted zásadně s cílem zajistit bezproblémový průběh zájezdu. Rozsah a kvalita poskytovaných služeb musí být v úhrnu zachována a cena zájezdu se z důvodu provedení uvedených změn nemění. V případech překnihování, ke kterým ve všech turistických oblastech může z vážných důvodů dojít, zákazník bude ubytován v ubytovacím zařízení minimálně stejné kategorie. Tyto změny oznamuje CK Marted zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Zákazník nemá v těchto případech právo odstoupit od Smlouvy bez povinnosti uhradit odstupné, ledaže jde o změny podstatné.
  2. ze strany zákazníka:
   • Před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit CK Marted, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení tohoto oznámení se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou Smlouvou. V případě, že Smlouva stanoví zvláštní podmínky, které musí splňovat zákazník pro daný typ zájezdu (viz bod 1), může tak zákazník učinit jen ve výše stanovené lhůtě a oznámení musí obsahovat i prohlášení nového zákazníka, že splňuje veškeré podmínky stanovené pro poskytnutí zájezdu.
   • Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu, popřípadě nákladů spojených s překnihováním (viz bod 1).
 5. Odstoupení od Smlouvy
  1. ze strany cestovní kanceláře
   • CK Marted může před zahájením zájezdu od Smlouvy odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu, nebo z důvodu porušení smluvní povinnosti zákazníkem.
   • Odstoupí-li CK Marted od Smlouvy před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK Marted níže stanovené odstupné a CK Marted je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené Smlouvy.
   • Odstoupila-li CK Marted od Smlouvy z důvodu zrušení zájezdu před jeho zahájením, má zákazník právo požadovat, aby mu CK Marted na základě nové Smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní Smlouvě, může-li CK Marted takový zájezd nabídnout.
   • Zruší-li CK Marted zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení, je povinna uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10 % z ceny zájezdu.
   • CK Marted se může zprostit povinnosti zaplatit pokutu jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo v souladu s ustanovením o nedosažení minimálního počtu osob potřebných pro jeho realizaci, nebo v důsledku neodvratitelné události (např. z důvodu vyšší moci – válka, stávka, zemětřesení, živelné události apod.), které nemohla CK Marted zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ní spravedlivě požadovat.
  2. ze strany zákazníka
   • Zákazník může odstoupit od Smlouvy kdykoli za podmínek stanovených touto Smlouvou.
   • Odstoupí-li zákazník od Smlouvy na základě nesouhlasu se změnou Smlouvy, kterou navrhla CK Marted z objektivních důvodů, má zákazník právo požadovat, aby mu CK Marted na základě nové Smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní Smlouvě, může-li CK Marted takový zájezd nabídnout.
   • Odstoupí-li zákazník od Smlouvy svévolně, je zákazník povinen zaplatit CK Marted níže stanovené odstupné (viz bod 6) a CK Marted je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené Smlouvy.
   • Je-li důvodem odstoupení zákazníka od Smlouvy porušení povinnosti CK Marted stanovené Smlouvou nebo zákonem č. 159/99 Sb., nebo nedojde-li k uzavření nové Smlouvy v případě, že zákazník nepřistoupil na změnu původně sjednané Smlouvy, je CK Marted povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené Smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit cestovní kanceláři odstupné.
  3. společná ustanovení
   • Při uzavření nové Smlouvy se v uvedených případech platby uskutečněné na základě původní Smlouvy považují za platby podle nové Smlouvy. Je-li cena nového zájezdu nižší, než již uskutečněné platby podle předchozí věty, je CK Marted povinna tento rozdíl bez zbytečného odkladu zákazníkovi vrátit.
 6. Odstupné
  • V případech, kdy se touto Smlouvou sjednává povinnost zákazníka uhradit CK Marted odstupné, se jeho výše určuje podle počtu dnů od rozhodné skutečnosti, která zakládá povinnost k jeho úhradě, do počátku zájezdu (poskytnutí první služby).
  • Výše odstupného za každou osobu činí:
   1. 60 dní a více před odletem/odjezdem –10 % z celkové ceny objednaných služeb, minimálně však 1.000 Kč u leteckých, autobusových a zájezdů s vlastní dopravou. U zájezdů s odletem z Katowic 4 000 Kč a u zájezdů s cílem mimo Evropu minimálně 30 % z celkové ceny objednaných služeb
   2. 59 dní až 30 dní – 30 % z celkové ceny objednaných služeb, minimálně však ve výši podle bodu a). U zájezdů s odletem z Katowic 30 % z celkové ceny objednaných služeb, minimálně však 4 000 Kč a u zájezdů s cílem mimo Evropu minimálně 40 % z celkové ceny objednaných služeb)
   3. 29 dní až 15 dní – 50 % z celkové ceny objednaných služeb
   4. 14 dní až 10 dní – 70 % z celkové ceny objednaných služeb
   5. 9 dní až 4 dny – 80 % z celkové ceny objednaných služeb
   6. 3 dny (72 hodin) a méně před odletem/odjezdem – 100 % z celkové ceny objednaných služeb
 7. Odpovědnost cestovní kanceláře
  • CK Marted odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené Smlouvy bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny CK Marted nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu.
  • Výše náhrady škody za závazky ze Smlouvy, týkající se letecké dopravy se řídí ustanoveními mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a Guadalajaře.
  • Nesplní-li CK Marted své povinnosti vyplývající ze Smlouvy řádně a včas, musí zákazník uplatnit své právo u CK Marted bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle Smlouvy, jinak právo zaniká.
  • Je-li uzavření Smlouvy zprostředkováno jinou cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, je lhůta podle předchozího odstavce zachována, i pokud tak zákazník učinil řádně a včas u zprostředkující cestovní kanceláře nebo cestovní agentury.
  • CK Marted se může odpovědnosti za škodu způsobenou odstoupením od Smlouvy před zahájením zájezdu zprostit jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo z důvodu nízkého počtu účastníků, nebo v důsledku neodvratitelné události (např. z důvodu vyšší moci), které nemohla CK Marted zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.
  • CK Marted se může odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti zprostit jen tehdy, prokáže-li, že tuto škodu nezavinila ona, ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu a škoda byla způsobena:
   1. zákazníkem,
   2. třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo nebyla nevyhnutelná, nebo
   3. neodvratitelnou událostí (např. z důvodu vyšší moci), které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.
  • Ve výše uvedených případech, kdy je škoda způsobena třetí osobou nebo neodvratitelnou událostí, je CK Marted povinna poskytnout zákazníkovi v nesnázích rychlou pomoc.
 8. Porušení Smlouvy v průběhu zájezdu
  • Jestliže po zahájení zájezdu CK Marted neposkytne zákazníkovi služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část řádně a včas, nebo zjistí, že mu všechny služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, třebaže se k tomu Smlouvou zavázala, je povinna provést bez zbytečného odkladu taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat.
  • Pokud nelze pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality, než uvedené ve Smlouvě, je CK Marted povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.
  • Pokud je doprava uskutečněna jiným dopravním prostředkem, než kterým měla být uskutečněna podle Smlouvy, je CK Marted povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně v případě, že byla doprava uskutečněna za nižší náklady.
  • Pokud v průběhu zájezdu není poskytnuta určitá služba z důvodu vyšší moci, nemá cestující právo na poskytnutí slevy z ceny zájezdu, ani na odstoupení od Smlouvy.
 9. Pojištění
  1. Součástí ceny zájezdů a pobytů CK Marted je základní cestovní pojištění společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojišťovna), které obsahuje pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. repatriace.
   • U zájezdů typu „Akce“, „Na poslední chvíli“, „Last minute“ apod., není v ceně zájezdu zahrnuto žádné pojištění.
   • Při zakoupení zájezdu má každý účastník zájezdu možnost uzavřít i rozšířené cestovní pojištění pojišťovny, které obsahuje úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění pro případ zrušení účasti na zájezdu (STORNO zájezdu).
   • CK Marted důrazně upozorňuje, že pokud účastník zájezdu nevyužije možnost uzavřít rozšířené cestovní pojištění, přebírá sám plnou odpovědnost za případné důsledky škod z toho plynoucích.
   • Smluvní vztah vzniká mezi pojištěným účastníkem zájezdu a pojišťovnou, případné pojistné události řeší účastník zájezdu přímo s pojišťovnou. Další informace o pojištění jsou uvedeny na str. 2 v katalogu CK Marted na rok 2017, případně na www.marted.cz v části Všeobecné podmínky.
   • Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění M-750/14 a rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný zákazník svým podpisem na Smlouvě potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s rozsahem a podmínkami sjednaného cestovního pojištění, zejména s výší limitů pojistného plnění a se zněním Všeobecných pojistných podmínek pro cestovní pojištění. V případě, že zákazník uzavřel smlouvu o zájezdu pro více pojištěných osob, prohlašuje, že je oprávněn uvedené potvrzení učinit i jménem těchto osob.
  2. Při stornování zájezdu je povinností klienta nahlásit tuto skutečnost CK Marted bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den po zjištění důvodu.
  3. Pojištění záruky pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., uzavřela CK Marted u společnosti Generali Pojišťovna a.s.
 10. Další podmínky
  • CK Marted je povinna po celou dobu své činnosti mít ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 159/99 Sb. uzavřenou pojistnou smlouvu, na jejímž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu úpadku neposkytne zaplacené služby (mimo zájezdů forfaitových).
  • Zákazník podpisem Smlouvy potvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem, zejména s rozsahem objednaných služeb, podmínkami pojištění ve smyslu zák. č. 159/1999 Sb., s Obchodními podmínkami CK Marted zveřejněnými v katalogu CK Marted, podmínkami cestovního pojištění, jakož i s podmínkami úhrady odstupného, které je v případech stanovených touto Smlouvou povinen uhradit CK Marted. Zákazník bere na vědomí, že pojistné podmínky a odstupné jsou nedílnou součástí Smlouvy, souhlasí s nimi, a to jménem všech spolucestujících osob, ve prospěch kterých tuto Smlouvu uzavírá.
  • Zákazník je osobně zodpovědný za správnost jím uvedených osobních údajů.
  • Zákazník je povinen zajistit si platné cestovní doklady včetně víz a dalších náležitostí potřebných pro vycestování do konkrétní destinace (např. lékařská potvrzení o vakcinaci aj.). Dbá na to, aby platnost cestovního dokladu po skončení zájezdu byla minimálně 6 měsíců. Zákazník podpisem Smlouvy potvrzuje, že byl obeznámen o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a bylo mu sděleno jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt požadovány.
  • Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., uvedených v této Smlouvě pro potřeby CK Marted a jeho autorizovaných prodejců, a to výhradně za účelem zpracování údajů potřebných k zájezdu a zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu zákazníkovi. Dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb. i jménem dalších osob uvedených na této Smlouvě.
  • Termín „katalog“ zahrnuje veškerý písemný nabídkový materiál CK Marted, který byl klientovi předán.
  • Odlišuje-li se vymezení zájezdu uvedené v katalogu od této Smlouvy, má vždy přednost Smlouva.
  • Pojistná smlouva vzniká výhradně mezi cestujícím a pojišťovnou. To znamená, že případnou pojistnou událost řeší zákazník přímo s pojišťovnou.
 11. Ostatní
  • Účastník zájezdu je osobně zodpovědný za dodržování pasových, celních, devizových, vízových, zdravotních a ostatních předpisů té země, do které cestuje, nebo kterou projíždí.
  • CK Marted má povinnost před uskutečněním zájezdu informovat zákazníka o identitě skutečného leteckého přepravce. Na základě předpisů a úmluv v mezinárodní letecké přepravě si CK Marted vyhrazuje právo na změnu trasy letu (na mezipřistání), letecké společnosti, typu letadla a letového plánu. Při autobusové přepravě může dojít k nepředvídaným okolnostem, jako je nepříznivé počasí, čekání na hraničních přechodech, technické problémy, a tím k prodloužení plánované doby přepravy. CK Marted se bude snažit o minimalizaci těchto rušivých vlivů.
  • Účastník zájezdu musí při plánování přípojů předpokládat možnost výrazného zpoždění dopravních prostředků. CK Marted neručí za škody, které mohou vzniknout v důsledku tohoto zpoždění, ani nekompenzuje služby, které nebyly v důsledku zpoždění čerpány. V případě nočních letů, kdy je příjezd/odjezd do/z hotelu v nočních/ranních hodinách, se účtuje celá noc. První a poslední den zájezdu je určen především pro zajištění dopravy, transferů a ubytování a nemohou být považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu.
  • Čerpání první a poslední stravovací služby závisí na čase příletu a odletu, resp. na době přidělení a opuštění pokoje. Nápoje k jídlu nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, není-li výslovně uvedeno jinak. Ve většině hotelů se klade důraz na společenské oblečení během večeře. V popisu u pobytů s programem All inclusive jsou většinou uvedeny časy stravovacích služeb. Tyto časy může z organizačních důvodů hotel změnit.
  • Přidělování pokojů probíhá převážně ze strany ubytovatele. V některých hotelech je považován třílůžkový pokoj za dvoulůžkový s přistýlkou. Přistýlkou může být pohovka, rozkládací gauč, palanda nebo lehátko. Řádnými dvěma lůžky může být též francouzské lůžko (manželská postel). Zařízení a vybavení pokojů se řídí národními normami, a proto mohou být odlišné od norem českých. Podle mezinárodních zvyklostí musí hosté opustit hotelové pokoje v den odjezdu zpravidla do 10 hodin dopoledne, možnost nastěhování do pokojů v den příjezdu je nejdříve ve 14 hodin.
  • Rozvíjející se cestovní ruch s sebou přináší i stavební činnost, na kterou nemají cestovní kanceláře vliv. V některých oblastech dochází i k opakovaným výpadkům elektrické energie a zásobování vodou. V ubytovacích zařízeních se solárním ohřevem může téci občas vlažná voda. Obyvatelé jižních zemí většinou nepoužívají vodu z vodovodu k pití. Vodu k tomuto účelu doporučujeme zakoupit v místních obchodech.
  • V případě, že je u ubytovacích objektů uvedeno, že lehátka a slunečníky jsou u bazénu zdarma, neznamená to, že je mohou využívat všichni klienti najednou a kdykoliv. Tato služba je omezena počtem lehátek a slunečníků.
  • Většina pláží je veřejná a přístupná i místnímu obyvatelstvu. CK Marted není zodpovědná za jejich čistotu. Lehátka a slunečníky se na plážích pronajímají za poplatek. Absolutní klid v turistických centrech nenajdete. K dovolené patří i večerní zábava, diskotéky a noční kluby, které mohou působit hluk.
  • K exotice jižních zemí patří i hmyz. Přes intenzivní snahy hoteliérů a místních úřadů se může v určitých lokalitách hmyz vyskytovat. Upozorňujeme účastníky, aby tuto skutečnost brali v úvahu.
  • CK Marted si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z přepravy nebo z celého zájezdu, pokud svým jednáním a chováním narušuje jejich chod, popř. hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat. Vyloučena je přeprava osob v podnapilém stavu. Ze zájezdu však mohou být vyloučeni i zákazníci, kteří slovně napadají zástupce CK Marted, nebo se vulgárně a hrubě vyjadřují o této společnosti či jejích zástupcích. V případě vyloučení z přepravy nebo ze zájezdu zaniká nárok zákazníka na úhradu nečerpaných služeb. CK Marted prosí o pochopení pro toto opatření, jehož smyslem a cílem je zajištění klidné dovolené a přepravy ostatních zákazníků, jakož i ochrana osobnosti pracovníků společnosti.
  • V případě, že zákazník nebyl spokojen s některou formou služeb, je oprávněn provést reklamaci podle Smlouvy (viz bod 7) a podle „Reklamačního řádu“ CK Marted. Toto ale nezbavuje zákazníka povinnosti uplatňovat reklamaci včas, bez zbytečného odkladu, tak, aby mohla být sjednána náprava na místě samém.
  • Pokud dojde mezi dodavatelem a odběratelem, který je spotřebitelem, ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, 110 00 Praha 1 (bližší informace na www.coi.cz).
 12. Ochrana osobních údajů GDPR
  • Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
  • - Cestovní kancelář má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění Smlouvy o zájezdu nebo jiných Smluv o poskytování služeb cestovního ruchu zpracovávat osobní údaje zákazníka. Cestovní kancelář shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje zákazníka /fyzické osoby/: jméno, příjmení, titul, datum narození/rodné číslo, pohlaví, státní občanství, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, číslo cestovního dokladu a jeho platnost, kontakt na blízké osoby, bankovní spojení, evidence plateb.
  • - Pro účely plnění Smlouvy o zájezdu, případně jiné Smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu je zákazník srozuměn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu (dopravci, ubytovací zařízení, průvodci, delegáti, pojišťovny, partnerské cestovní kanceláře,…..).
  • - Zákazník jako subjekt údajů prohlašuje, že bude spolucestující osoby či jejich zákonné zástupce, jimiž byl zplnomocněn k uzavření smlouvy, řádně a včas informovat o užití a zpracování jejich osobních údajů cestovní kanceláří či jinými poskytovateli služeb cestovního ruchu (dalšími zpracovateli)
  • -Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů je zapotřebí pouze ke konkrétnímu, specifickému účelu, např. věrnostní program. Cestovní kancelář je oprávněna obvyklé obchodně marketingové nabídky svým zákazníkům zasílat bez tohoto souhlasu.
  • Podrobné „Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) a poučení o právech zákazníka v souvislosti s ochranou osobních údajů“ jsou uvedeny na zde.
 13. Závěrečná ustanovení
  • Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

 

×