Co je zahrnuto v komplexním cestovním pojištění?

Komplexní pojištění

CK má ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře.

Součástí ceny zájezdů a pobytů Cestovní kanceláře Marted s.r.o. uvedených v tomto katalogu není žádné pojištění. Při zakoupení zájezdu Vám doporučujeme sjednat si komplexní cestovní pojištění společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, které obsahuje mimo jiné pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění pro případ zrušení účasti na zájezdu (STORNO zájezdu). Pojištění je nutné uzavřít při sepsání cestovní smlouvy.
 

Ke všem zájezdům CK nabízí cestovní pojištění, pojistný produkt KOLUMBUS od společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 (dále jen „pojistitel“). Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem zájezdu (dále jen „pojištěný”) a pojistitelem na základě Rámcové pojistné smlouvy č. 5098522660 (dále jen „pojistná smlouva“) uzavřené mezi pojistitelem a CK.

Cestovní pojištění sjednané touto rámcovou smlouvou se řídí zákonem a ostatními obecně závaznými právními předpisy, Pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění KOLUMBUS, KOLUMBUS ABONENT a KOLUMBUS ABONENT RODINA M–750/18 (dále jen „pojistné podmínky“) a ustanoveními této rámcové smlouvy.

 
Rozsah komplexního cestovního pojištění  
Přehled pojištění s uvedením limitů pojistného plnění z jedné pojistné události pro kažého pojištěného v Kč Horní hranice pojistného plnění
Pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně repatriace, asistenční služby 10 000 000
V rámci limitu pojistného plnění pro léčebné výlohy v zahraničí:  
– náklady na zásah horské záchranné služby 500 000
– zubní ošetření 10 000
– doprovázející osoba – doprava do limitu léčebných výloh
– doprovázející osoba – ubytování 2 000/den, max. 10 000
– osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí – doprava do limitu léčebných výloh
– osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí – ubytování 2 000/den, max. 10 000
– náhradní pracovník - doprava do limitu léčebných výloh
– náhradní pracovník - ubytování 2 000/den, max. 10 000
– zprostředkování finanční pomoci bez limitu
– náklady na přepravu při ztrátě nebo zničení cestovních dokladů 25 000
– náklady na přepravu při zmeškání odjezdu 5 000
– pojištění COVID 3 000 000
Úrazové pojištění  
– smrt následkem úrazu 100 000
– trvalé následky úrazu 200 000
– kompenzace pobytu v nemocnici 500/den, max. 7500
Pojištění zavazadel 30 000
– věci umístěné ve stanu, v přívěsu či v nosiči vozidla (v rámci limitu pojištění zavazadel) 3 000 v rámci limitu pojištění zavazadel
Pojištění zpoždění zavazadel za 7. a každou další hodinu zpoždění 1 000/hod., max.8 000
Pojištění zpoždění letu za 7. a každou další hodinu zpoždění 1 000/hod., max.8 000
Pojištění odpovědnosti za újmu 4 000 000
Pojištění přerušení cesty 10 000
Pojištění nevyužité cestovní služby 10 000
Pojištění STORNO – 80% ze stornopoplatků
(za příplatek možnost navýšení limitu pojistného plnění pojištění STORNO)

30 000
(50 000 / 100 000 / 150 000)

Náklady na ubytování a stravu spojené s umístěním do karantény a náklady na náhradní dopravu do ČR v případě karantény do 80% jejich celkové ceny,
max. 30 000

Odchylně od článku 11 odst. 1) písm. f) pojistných podmínek pro cestovní Pojištění KOLUMBUS, KOLUMBUS ABONENT a KOLUMBUS ABONENT RODINA M-750/18 se pojištění léčebných výloh vztahuje i na události, které vznikly v důsledku onemocnění COVID, a to ve všech variantách pojištění. Pojistné plnění za pojistné události z pojištění léčebných výloh v souvislosti s onemocněním covid-19 bude poskytnuto do max. výše 3 mil. Kč.

Odchylně od ustanovení čl. 60 odst. 1 pojistných podmínek je pojistnou událostí zrušení cestovní služby (kterou si pojištěný objednal a zcela nebo zčásti zaplatil), s níž je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění, a to z následujících důvodů:                                                                                                

a) akutního onemocnění nebo úrazu, které utrpěl pojištěný, osoba jemu blízká nebo spolucestující a které podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře vyžadují hospitalizaci nebo upoutání na lůžko,
b) zdravotních komplikací vyžadujících hospitalizaci v důsledku těhotenství do 10 týdnů před očekávaným porodem, které nastaly pojištěnému, osobě jemu blízké nebo spolucestujícímu,
c) úmrtí pojištěného nebo spolucestujícího,
d) úmrtí osoby blízké pojištěnému, která se neměla účastnit téže cesty, jestliže k tomuto úmrtí došlo méně než 30 dnů před odjezdem,
e) znásilnění pojištěného, osoby jemu blízké nebo spolucestujícího oznámené orgánu činnému v trestním řízení,
f) rozsáhlé škody na majetku pojištěného, k nimž došlo méně než 30 dní před odjezdem na zahraniční cestu, následkem živelní události (např. požáru, výbuchu, povodně) či trestného činu třetí osoby, pokud lze doložit, že přítomnost pojištěného je nezbytná ke stanovení výše škody nebo ke snížení rozsahu škody,
g) živelní pohromy nastalé v cílové oblasti zahraniční cesty až po sjednání pojištění, jejichž vznik je potvrzen místními nebo mezinárodními orgány či úřady,
h) předvolání pojištěného k soudu, prokáže-li pojištěný, že předvolání obdržel až po sjednání pojištění,
i) nezaviněnou ztrátu zaměstnání v důsledku organizačních změn či zrušení zaměstnavatele, k níž dojde po zakoupení zájezdu, jež nastala pojištěnému, spolucestujícímu,
j) rozvodové řízení, které bylo zahájeno po uzavření pojistné smlouvy a jehož účastníky jsou osoby, které se měly účastnit téže cesty,
k) konání opravné zkoušky, pokud k neúspěšnému vykonání zkoušky došlo po uzavření pojistné smlouvy a pokud termín opravné zkoušky je pevně stanoven,
l) preventivní karanténa nařízená osobně pojištěnému nebo spolucestujícímu rozhodnutím příslušného správního orgánu ČR či lékařem v ČR, která končí nejdříve v den plánovaného odjezdu z ČR; pojištění se nevztahuje na případy plošně nařízené karantény (tj. např. v celém státě, kraji, okresu či obci). Pojištění se sjednává pro pojistné události vzniklé na území Evropy, tj. geografická oblast Evropy, včetně Azorských ostrovů a Madeiry, Baleárských ostrovů a Kanárských ostrovů a státy: Egypt, Izrael, Jordánsko, Kapverdská republika, Kypr, Maroko, Tunisko a Turecko, na území celého světa nebo na území České republiky.

Pojištěný tímto bere na vědomí a souhlasí s uvedeným cestovním pojištěním pojistitele a potvrzuje, že převzal v listinné nebo v jiné textové podobě (např. z webových stránek CK nebo pojistitele) Informace pro klienta a Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění a seznámil se s nimi. Pojištěný si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.

Pojištěný dále potvrzuje, že převzal v listinné nebo v jiné textové podobě (např. z webových stránek CK nebo pojistitele) pojistné podmínky a seznámil se s nimi. Pojištěný si je vědom, že pojistné podmínky tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění.

 

Cena komplex. cestovního pojištění „Evropa“ pro klienta Cestovní kanceláře Marted s.r.o. při limitu pojištění storna do 30 000 Kč/osoba činí:
Délka zájezdu do 10 dnů pro osobu do 70 let 790 Kč
Délka zájezdu do 10 dnů pro osobu nad 70 let 1580 Kč
Délka zájezdu do 10 dnů pro dítě do 14 let 590 Kč
Délka zájezdu do 15 dnů pro osobu do 70 let 990 Kč
Délka zájezdu do 15 dnů pro osobu nad 70 let 1980 Kč
Délka zájezdu do 15 dnů pro dítě do 14 let 590 Kč

  Cena komplexního pojištění u zájezdů typu „Svět“ je uvedena u každého zájezdu jednotlivě. 

×