Informace k zájezdu

podle § 1b odst. 1 písm. a) nebo písm. b) bodů 1 až 4 zákona

Platné pro zájezdy organizované Cestovní kanceláří Marted s.r.o.

Soubor služeb cestovního ruchu, které jsou Vám nabízeny, přestavují zájezd podle zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici (EU) 2015/2302.

Budete moci uplatnit veškerá práva, která pro Vás vyplývají z právních předpisů Evropské unie týkajících se zájezdů. Cestovní kancelář Marted s.r.o. se sídlem nám. Svobody 1274, 739 61 Třinec, IČ: 268 20 323 ponese plnou zodpovědnost za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu.

Cestovní kancelář Marted s.r.o. se sídlem nám. Svobody 1274, 739 61 Třinec, IČ: 268 20 323 má ze zákona povinnost zajistit ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka), na základě které Vám budou vráceny uskutečněné platby za služby, které Vám nebyly poskytnuty z důvodu jejího úpadku, a pokud je součástí zájezdu doprava, bude zajištěna Vaše repatriace.

Základní práva zákazníka podle zákona č. 159/1999 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník):

 • Před uzavřením smlouvy o zájezdu obdrží zákazník všechny nezbytné informace o zájezdu podle § 9a zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, tj. např. místo určení cesty nebo pobytu, dopravní prostředky, ubytování, stravování a další.
 • Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za řádné poskytnutí všech cestovních služeb zahrnutých ve Smlouvě o zájezdu.
 • Zákazník obdrží telefonní číslo pro naléhavé případy nebo údaje o kontaktním místu, kde se může spojit s CK nebo CA, která zprostředkovává prodej zájezdu.
 • Zákazník může s přiměřeným předstihem a případně po uhrazení dodatečných nákladů postoupit Smlouvu o zájezdu jinou osobu.
 • Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě konkrétního zvýšení nákladů (například cen pohonných hmot) a pokud je to výslovně stanoveno ve smlouvě o zájezdu, a to nejpozději 20 dní před zahájením zájezdu. Překročí-li cenové zvýšení 8 % ceny zájezdu, může zákazník od smlouvy odstoupit. Vyhradí-li si cestovní kancelář právo na zvýšení ceny zájezdu, má zákazník v případě snížení příslušných nákladů právo na slevu z ceny zájezdu.
 • Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) a získat zpět veškeré platby, pokud došlo k výrazné změně jakéhokoliv zásadního prvku zájezdu s výjimkou ceny. Pokud CK před zahájením poskytování zájezdu tento zájezd zruší, má zákazník právo na vrácení ceny zájezdu a případně na náhradu škody.
 • Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) před zahájením zájezdu, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu, nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu (např. vyskytnou-li se v místě určení cesty nebo pobytu závažné bezpečnostní problémy, které by mohly zájezd ovlivnit).
 • Zákazník může před zahájením poskytování zájezdu od smlouvy odstoupit, pokud zaplatí přiměřené a zdůvodnitelné odstupné (storno poplatek).
 • Pokud nelze po zahájení poskytování zájezdu poskytnout jeho podstatné prvky v souladu se Smlouvou o zájezdu, musí být zákazníkovi nabídnuto vhodné náhradní řešení bez dalších nákladů. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku), pokud nejsou služby poskytovány v souladu se Smlouvou o zájezdu, přičemž tato skutečnost podstatně ovlivňuje plnění služeb zahrnutých do zájezdu a CK neposkytla vhodné náhradní řešení.
 • V případě neposkytnutí nebo nesprávného poskytnutí služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu má zákazník právo na slevu z ceny zájezdu, náhradu škody nebo obojí.
 • CK má povinnost poskytnout pomoc, pokud se zákazník ocitne v nesnázích.
 • Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku, bude zákazníkovi vrácena zaplacená záloha nebo cena zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu, nebo rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že k úpadku došlo po zahájení poskytování zájezdu. Ocitne-li se CK v úpadku po zahájení poskytování zájezdu a je-li součástí zájezdu doprava, bude zajištěna repatriace zákazníka. Cestovní kancelář Marted s.r.o. se sídlem nám. Svobody 1274, 739 61 00 Třinec, IČ: 268 20 323 si zajistila ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky) u subjektu Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 61859869, https://www.generali.cz/, zastoupená společností Europ Assistance s.r.o., IČO: 25287851, kontaktní údaje: adresa: Europ Assistance s.r.o., Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4, telefonní číslo +420 221 586 660, e-mail adresa: operations@europ-assistance.cz. Na tento subjekt se zákazník může obrátit v případě, že mu byly služby cestovního ruchu odepřeny z důvodu úpadku cestovní kanceláře.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 je provedena v českém právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb. a § 2521 až 2549a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 111/2018 Sb. dostupnými na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (http://www.mmr.cz): tato forma zveřejnění má informativní charakter.

×