Obchodní sdělení k zavedení Přepravních podmínek společnosti HOLIDAYS Czech Airlines, a.s.

účinných od 15. 5. 2012

Společnost HOLIDAYS Czech Airlines, a.s., tímto oznamuje, že dne 15. 5. 2012 vstupují v účinnost nové Přepravní podmínky pro lety provozované touto společností (dále jen „Přepravní podmínky“). Od tohoto data se veškeré lety provozované touto společností řídí pouze těmito Přepravními podmínkami, nikoliv přepravními podmínkami jiného dopravce. Plné znění Přepravních podmínek naleznete v příloze tohoto obchodního sdělení.

V souvislosti se závazností Přepravních podmínek si dovolujeme Vás upozornit na změnu váhových limitů pro přepravu zavazadel a seznámit Vás s poplatky vybíranými za nedodržení váhových/rozměrových limitů pro zavazadla, jakož i s poplatky za přepravu zvláštních druhů zavazadel a živých zvířat.

Zapsaná zavazadla

Ekonomická cestovní třída – Travel (Y)

Na linkách provozovaných leteckou společností HOLIDAYS Czech Airlines má dospělý cestující v cestovní třídě Travel má dospělý cestující nárok na bezplatnou přepravu 1 kusu zapsaného zavazadla, kde součet všech tří rozměrů zavazadla nepřesahuje 203 cm a hmotnost zavazadla nepřesahuje 15 kg.

Obchodní cestovní třída – Comfort/Plus (J)

V cestovní třídě Comfort nárok na bezplatnou přepravu 1 kusu zapsaného zavazadla, kde součet všech tří rozměrů zavazadla nepřesahuje 203 cm a hmotnost tohoto zavazadla nepřesahuje 25 kg.

Dítě ve věku do 2 let, které nemá rezervaci vlastního sedadla, nemá nárok na bezplatnou přepravu zavazadla. Dítě ve věku do 2 let má nárok na bezplatnou přepravu složeného dětského kočárku, dětské postýlky, autosedačky pro děti – tyto předměty budou přepraveny v zavazadlovém prostoru letadla.

Dítě ve věku od 2 let s rezervací vlastního sedadla má nárok na bezplatnou přepravu zavazadla ve stejném rozsahu jako dospělý cestující.

Volnou hmotnost lze sloučit v rámci spolucestujících, jeden kus zapsaného zavazadla však nesmí přesáhnout hmotnost 32 kilogramů a součet všech tří rozměrů každého jednoho kusu zavazadla nesmí přesáhnout 203 cm (délka + šířka + hloubka).

Za přepravu nadrozměrného zavazadla nebo zavazadla s nadváhou bude vybírán poplatek dle Sazebníku poplatků. Cestující si mohou nadváhu zavazadla zakoupit předem v cestovní kanceláři nebo až při odbavení na letišti. Poplatek za nadváhu při platbě na letišti činí celkem 690 Kč. Tato cena zahrnuje jednorázový poplatek za nadváhu zavazadla na obou cestách, tj. na letu do i z destinace, přičemž maximální celková váha zapsaného zavazadla s nadváhou pak nesmí překročit 32 kg a součet jeho šířky, délky a výšky nesmí přesáhnout 203 cm. HOLIDAYS Czech Airlines tak cestujícím nabízejí nejvýhodnější podmínky přepravy nadváhy na charterových letech na českém trhu. Bezplatně se přepravují berle nebo zcela složitelný vozík, případně jiné ortopedické přístroje pro invalidní cestující.

Nezapsaná (kabinová) zavazadla

Ekonomická cestovní třída – Travel (Y)

Kabinové zavazadlo může mít maximální délku 55 cm, maximální šířku 45 cm a maximální hloubku 25 cm, včetně držadla, postranních kapes a koleček.
Za kabinové zavazadlo je považováno např. kabelka, kufřík, přenosný počítač, iPad, notebook nebo taška nepřesahující stanovené rozměry kabinového zavazadla. Hmotnost kabinového zavazadla nesmí přesáhnout 5 kg.

Obchodní cestovní třída – Comfort/Plus (J)

Kabinové zavazadlo může mít maximální délku 55 cm, maximální šířku 45 cm a maximální hloubku 25 cm, včetně držadla, postranních kapes a koleček.
Za kabinové zavazadlo je považováno např. kabelka, kufřík nebo taška nepřesahující stanovené rozměry kabinového zavazadla. Nad rámec povoleného kabinového zavazadla je možné přepravovat zdarma malé příruční zavazadlo nepřesahující rozměry max. délky 40 cm, maximální šířky 30 cm a maximální hloubky 20 cm. Za malé příruční zavazadlo je považován přenosný počítač, iPad, notebook. Celkový součet hmotností kabinového a příručního zavazadla nesmí přesáhnout 8 kg.

Další poplatky

Dalšími poplatky se rozumí poplatky za odbavení a přepravu sportovního vybavení (kolo, lyže, snowboard, potápěčská výzbroj apod.), dalšího zapsaného zavazadla, nadrozměrného zavazadla, nedoprovázeného dítěte, střeliva, diplomatické pošty, živých zvířat (v nákladovém prostoru letadla nebo v kabině cestujících). Příslušné poplatky jsou uvedené v Sazebníku poplatků, který je přílohou tohoto obchodního sdělení.

Pravidla pro přepravu živých zvířat

Přeprava živých zvířat není poskytována dopravcem v rámci bezplatné přepravy zavazadel, ale pouze za příslušný poplatek dle aktuálního Sazebníku poplatků. Přeprava zvířat je prováděna v kabině pro cestující nebo jako zapsané zavazadlo v zavazadlovém prostoru letadla v dostatečně velké a pevné schráně s nepropustným dnem. V kabině pro cestující se mohou malá zvířata přepravovat ve schráně o maximálních rozměrech nepřesahujících délku 48 cm, šířku 32 cm a výšku 29 cm. Celková hmotnost schrány se zvířetem nesmí přesáhnout 8 kilogramů. Zdarma a bez schrány se kromě toho může přepravovat v kabině letadla slepecký pes, doprovází-li nevidomou, hluchou či jinak postiženou osobu a pes určený pro záchranu lidských životů. Tito psi musí být opatřeni postroji, náhubkem, vodítkem, potvrzením o výcviku a požadovanou dokumentací.

Společnost HOLIDAYS Czech Airlines, a.s., má právo přesvědčit se o rozměrech a hmotnosti každého přepravovaného zavazadla před odletem (na odbavovací přepážce) nebo kdykoliv během cesty. Dopravce je oprávněn nepřijmout k přepravě zavazadlo, jež nesplňuje podmínky stanovené Přepravními podmínkami. Při odbavení na odbavovací přepážce budou kontrolována veškerá zavazadla cestujícího, a to jak zapsaná, nezapsaná i příruční. Nezapsaná a příruční zavazadla splňující Přepravní podmínky budou po kontrole na odbavovací přepážce označena. Pakliže cestující svá zavazadla na odbavovací přepážce nepředloží k označení, resp. nebudou jako povolená označena, budou přijata k přepravě pouze jako zavazadla zapsaná, a to za příslušný poplatek.

Jakékoliv nadrozměrné zavazadlo, nadváha a další nestandardní přeprava musí projít předchozím schválením společností HOLIDAYS Czech Airlines – příslušným koordinátorem letu.

Způsob oznamování nadváhy zavazadel a dalších přepravních služeb HOLIDAYS Czech Airlines, které si cestující u cestovní kanceláře objednají a zaplatí, zůstává neměnný. Před každým letem zasílá cestovní kancelář příslušnému koordinátorovi HOLIDAYS Czech Airlines PNL (Seznam cestujících). Cestovní kancelář do PNL (Seznamu cestujících) zaznamenává podle ustálených zkratek všechny zpoplatněné přepravní služby dle Sazebníku poplatků HOLIDAYS Czech Airlines. Seznam ustálených zkratek používaných pro zápis do PNL je uveden v dokumentu „Postup zápisu do PNL pro cestovní kancelář“. Pokud se cestující rozhodne uhradit zpoplatněné přepravní služby HOLIDAYS Czech Airlines předem u cestovní kanceláře (např. nadváhu zavazadel a další), cestovní kancelář vydá klientovi doklad o jejich zaplacení (buďto jako součást klientem objednaných a uhrazených služeb nebo jako samostatný doklad).

Přepravní podmínky a Sazebník poplatků společnosti HOLIDAYS Czech Airlines účinné od 15. 5. 2012 jsou uvedeny na webovém portálu: http://www.csa.cz/cs/charter.

×